سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
مرضیه معین افشار – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد واحد زاهدان
غلامرضا میری – استادیار گرو جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد واحد زاهدان
مریم کریمیان بستانی – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد واحد زاهدان

چکیده:
امروزه توسعه شهرهای کوچک به عنوان یک فرایند تغییرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فضایی- مکانی در محیط روستایی باعث بهبود و افزایش خدمات به روستائیان و کاهش شدت وابستگی آنان به شهرهای رده بالاتر خود شده و به عنوان مراکز مناسب در فضاهای روستایی با هدف انسجام فضایی مورد تأکید قرار گرفته است. در این بین دسترسی روستائیان به فناوری اطلاعات ازعمده ترین معیارهای توسعه و پیشرفت اقتصادی به شمار می آید و پیشرفت و توسعه ای سریعتر برای روستاها و شهرهای کوجک ارائه دهنه آن به وجود می آورد. روش شناسی این تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و بررسی های میدانی با هدف مدیری شهر کوچک بنجار در خدمات دهی ICT به روستاهای پیرامون آن می باش که در این راستا بر اساس مؤلفه های مورد مطالعه (خدمات پست بانیک، خدمات اینترنتی، خدمات پستی) پرسشنامه ها در روستاهای بالای ۵۰ خانوار که شامل ۳۸ روستای نمونه، از ۷۷ روستای جامعه آماری بود که با استفاده از نظرات کارشناسان (هیاران، شوراها ریش سفیدان) به ارزش گذاری شاخص های منتخب پرداخته شده است، نتایج حاصل از این پرسشنامه با استفاه از مدل AHP و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که از بین م ؤلفه ها خدمات پستی بانکی با وزن ۰٫۵۲۰ بیشترین اهمیت را داشته و خدمات اینترنتی با وزن ۰٫۲۶۰ و سپس خدمات پستی با وزن ۰٫۲۲۰ اولویت ها بعدی را به خود اختصاص داده اند. همچنین مخص شد ۷ روستای ژاله ای، تپه دز، ده اسکل، قاسم آباد، ده ارباب، امامیه و کلوخی دارای وضعیت بسیار مناسب بوده و برعکس، ۸ روستای دهمرده، نظر سارانی، حسین آباد جر، ده نو، ده حاجی عبدالله، کربلایی قربان، دهکول و محدآباد جاده بنجار دارای وضعیت بسیار ضعیف از نظر خدمات ICT می باشند. و می توان به این نتیجه رسید که شهر کوچک بنجار در خدمات رسانی ICT بر روستاهای پیرامونش به صورت متوازن عمل نکرده است.