سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

شهرام حلاج نیشابوری – مشاور مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مدیر پروژه ی تدوین نظ ام فنی و
زهرا یزدانی پرایی – عضو کم یته ی راهبری پروژه ی تدوین نظام فنی
wwwyazdani@gmail.com –

چکیده:

به کاربردن اصطلاح » نظام « برای بیان ساز و کار » پیمانکاری « و اسـتفاده از عنـوان » توسـعه ی نظـام پیمانکاری « برای بررسی چالشها و راهکارهای این موضوع، یکی از دلایلی اسـت کـه بـه خـوبی ضـرورت« رویکرد سیستمی » . در طرح موضوع را نشان می دهد
براساس رویکرد سیستمی، » نظام پیمانکاری « بخشی از » نظام « های فرادست خود محسوب مـی شـود . همچنین می توان در ذیل این » نظام « برخی » زیرنظامها « را شناسایی و مطالعه نمود . توجـه بـه تعـاملات و آ ث ار متقابل نظامهای فرادست و فرودست » نظام پیمانکاری « به شناخت دقیقتر و درستتر مسایل و یـافتن راهکاریی مؤثرتر بسیار کمک می کند .
در این نگرش، » نظام پیمانکاری شهری « خود یک » زیر نظام « از » نظام فنی و اجرایی شـهرداریها « ودارای ارتباط متقابل و تأثیر و تأثر با آن نظ ام فرادستی است . از سوی دیگر » نظام بهـره بـرداری و خـدمات شهری » « زیرنظام » « نظام پیمانکاری شهری « و به نوبـت خـود دارای تعامـل و تـأثیر متقابـل بـا حـوزه ی مورد نظر توسعه است . در بررسی حوز ه ها ی فرادست، بایـد توجـه کـرد کـه از مهمتـرین » نظـام « هـایی کـه همپوشانی گسترده و تأ ثیر شدیدی نسبت به » نظام فنی و اجرایی شهری -« و لـذا بـا » نظـام پیمانکـاری شهری -« دارد، » نظام معاملات و مناقصات شهری « است . این مقاله به زنجیره ی ارتباطات این » نظام « ها بر یکدیگر می پردازد و چالشهای پـیش رو را در همـین الگو یا پارادایم بررسی می کند . سرانجام با همین رویکرد و با اتکا بـه تجـارب خـاص در حـوزه ی تـدوین نظام فنی و اجرایی شهرداریها و نظام پیمانکاری شـهری راهکارهـایی را بـرای بهبـود وضـع موجود پیشنهاد می کند .
این مقاله زمینه ی تشریح موضوعات نامبرده و فرصتیست که حاصل مطالعـات و تجربیـات نگارنـدگان مورد مطالعه، استفاده یا نقد سیاست گذاران، دست اندرکاران و صاحبنظران قرارگیرد .