سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

دکترمنصور صمدی – دانشگاه شهید چمران اهواز
جواد شموشکی – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

پژوهش حاضر به برسی عوامل موثر در وفاداری به علامت تجاری در بین محصولات مصرفی می پردازد. علامت های تجاری در بازار کالاهای مصرفی بسیار مهم هستند و به عنوان رابط بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، منجر به وفاداری مصرف کننده می شوند. در تحقیق حاضر اعتماد به عنوان فاکتور اصلی در ایجاد وفاداری مطرح می شود که تحت تاثیر ویژگی های علامت تجاری، ویژگی های شرکت، روابط متقابل مصرف کننده و علامت تجاری می باشد. در این تحقیق نمونه ای از ۱۹۲ مصرف کننده انتخاب شده که با ساتفاده از آزمون رگرسیون خطی چندگانه و ساده به تست فرضیه ها پرداخته شده است. نتایج نشان داد که ویژی های علامت تجاری، ویژگی های شرکت، روابط متقابل مصرف کننده- علامت تجاری در اعتماد مصرف کننده به علامت تجاری تاثیر دارد و همچنین اعتماد مصرف کننده به علامت تجاری در وفاداری مصرف کننده به علامت تجاری تاثیر دارد.