سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا دهقان – مشاور مدیریت و عضو آکادمی مدیریت آسیا عضو دفتر مطالعات اقتصادی شبکه نخ
شراره احقری – کارشناسان مدیریت از دانشگاه علوم پزشکی تهران
نینا لوری – کارشناسان مدیریت از دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمود غنی زاده – دکترای مدیریت با گرایش سیاستگذاری مدیرکل اموربین الملل و مطالعات تطب

چکیده:

شرکتهای انتفاعی وغیرانتفاعی غیر وابسته به دولت در ایالات متحده، دراثر نمونه ها ی متعددی از شکست در استراتژ ی ها، اتخاذ استراتژی ها یی همچون ادغام ، استقراض و یا حتی اعلام ورشکستگی ، از هم پا شیده شد که ا ین استراتژی ها موجب حیرت و نگرا نی گروه عظیمی از سرمایه گذاران گردید.ا ین موضوع همچنین اعتراضا ت و جنجال عمومی را برای تنظیم و توسعه قوانین و مقررات و شفافیت کنترل ها و گزار ش دهی ها به منظور حمایت از سرمایه گذاران، موجب شد. امروزه بسیار ی از شرکت ها ی تجاری عمومی با افز ای ش آشکارسازی ( افشاگر ی) و ضرورت پیروی از قانون Sarbanes-Oxley با یکی از قوا نین دور از دسترس در نوع خود، روبه رو هستند.چگونه ممکن است که بسیاری از مدیران روشن فکر و پرانرژی و تیم های آن ها، در فهم عوامل مهم ارزشی کار خود دچار شکست شوند و استراتژی های سازمان خود را به طور ضعیفی اجرا نمایند؟ متأسفانه بعضی شرکت ها به جای اجرای استراتژی هایی که با بودجه مشخص و
مدیریت عملکرد برای انجام یک کار سالم تدوین شد ه اند، به کارهای غیراخلاقی همچون جعل نتایج مبادرت می ورزند. در تدوین بودجه و مدیریت عملکرد سازمان می توان از برخی مدلهای مدیریتی به عنوان مثال مدل کارت امتیازی متوازن استفاده نمود که در ا ین مقاله به کارگیری مدل مذکور در ا ین زمینه کاری در سازمان ها به صورت یک مطالعه موردی آمده است .