سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی کلانتری اسکویی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی
احمد بایبوردی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی

چکیده:

در تجز یه و تحلیل خاک به منظور تولید محصولات زراعی، حاصلخیزی خاک معمولابیشترین توجه را به خود معطوف میدارد. حاصلخیزی خاک به سطح مواد مغذی قابل دسترس گیاه در خاک مربوط میگردد.گیاهان برای رشد بهینه نیازمند مواد مغذ ی متعدد ی از خاک در مقاد یر مختلف هستند. از جمله مواد مغذ ی خاک که در مقاد یر بسیارکم نقش حیاتی در رشد و نمو گیاه بازی میکند عناصر میکرو یا ر یزمغذی ها هستند .بر، مس، آهن، منگنز، مولیبدن، روی و کلر از ر یزمغذیهای اصلی در رشد گیاه محسوب میشوند. امروزه نمونه بردار ی مرتب از خاک ، بررسی میزان تغییر پذ یری مکان ی عناصر و بکارگیری نقشه ها ی حاصلخیزی در مد یریت حاصلخیزی خاک نقش مهمی دارد[ ۳].هدف تحقیق حاضر مطالعه تغییر پذیری مکانی عناصر ر یزمغذ ی روی،آهن، سرب و مس و تهیه نقشه حاصلخیزی در مناطق زراعی ملکان بر اساس تکنیکهای زمین آمار ی و GIS میباشد استفاده از تکنیکها ی زمین آماری مانند واریوگرافی و کریجنگ در محیطGISاین امکان را فراهم میکند تا از نتایج تخمین براحتی به اطلاعاتمفید و نقشه های حاصلخیزی دسترسی پیدا نموده و از امکانات و توابعGIS در جهت هر چه بهتر مد یریتحاصلخیزی خاکها بهره مند شد.