سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اکبر نیلی پور طباطبایی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشجوی
مهدی باقرزاده نیری – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهدی شعبانی سیچانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

امروزه اطلاعات به عنوان یکی از اجزای مهم و پر ارزش یک سیستم زنجیره تأمین به شمار می آید. با توجه به تغییرات سریع تکنولوژی و الزام شتاب زای پیش روی صنعت خودرویی کشور به ویژه شرکت های زیر مجموعه ی آنها با عنوان شرکت های تأمین کننده ی قطعات خودرویی ، به سمت فنآوری اطلاعات از جمله تجارت الکترونیک و نیاز به وجود سیستمهای اطلاعاتی کارآمد -از الزامات رسیدن به مزیت رقابتی² در دنیای امروز -بر آن شدیم تا سیستم فعلی زنجیرۀتأمینشرکت ماشین سازیسپاهانازجمله شرکتهایتأمین کنندهقطعات خودرویی رااز لحاظ بعد اطلاعاتی و فیزیکی مورد بررسی قرار داده و پس از تجزیه و تحلیل مشکلات فعلی سیستم آن ، یک سیستم زنجیره ی تأمین جامعاز دو بعد اطلاعاتی و فیزیکی برای شرکت نام برده پیشنهاد کنیم . اعتبارمدل پیشنهادی از طریق شبیه سازی اطلاعاتی و فیزیکی زنجیره تأمین بررسی شده و شاخصهای کلیدیجهتارزیابی سیستمشبیه سازی شده پیشنهادی معرفی شده است.در پایان سعی شده استبه کمک نرم افزار Accessیک سیستم اطلاعاتی جامع برای شرکتپیشنهاد شود و به کمک نرم افزار Ms Project ، جریان اطلاعاتی شرکت در دو وضعیت موجود و بهبود یافته مقایسه گردد و همچنین نتایج کمی قابل پیش بینیشاخصهایارزیابی سیستمشبیه سازیشدهپیشنهادی نسبت به سیستم فعلی زنجیره تأمین شرکت بیان شوند.