سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عبدالرضا صابونی – دکتری تخصصی مدیریت صنعتی ،کارشناس ارشد مهندسی صنایع
ناهید رسولی – کارشناسی کامپیوتر ، نرم افزارمشاور ، طراح و مجر ی پروژه های شهرسازی ، شر

چکیده:

به منظور تعیین ماموریت ، چشم انداز ، استراتژی و برنامه های اجرای پروژه های شهری و نیز مدیریت کلان کلیه منابع آن ، همچنین طراحی فرآیند مدیریت پروژه ها ی شهری با رویکرد تحویل به موقع در آنها ، لزوم ا یجاد یک مرکز منحصر بفرد اجرایی با مدیریت یکپارچه و کارآمد به روشنی مشخص می گردد . نگارنده در این مقاله سعی دارد تا با معرفی ” مرکز مدیر یت پروژه ها ی شهر ی “ به عنوان متول ی امر مد یر یت پروژه ها ی شهری و با کمک معیارها ی نه گانه الگوی تعالی ، چگونگی مدیریت متعا لی و یکپارچه نظام اجر ا یی پرو ژه ها ی شهر ی را تشر یح نموده و راهکارها یی ارائه نما ید تا از مواز ی کار ی فعالیتها ی اجرا یی و هدر رفتن منابع جلوگیری شود و نتا یج کلیدی درحوزه ها ی مختلف اجر ا یی پروژه ها ی شهری
حاصل گرد د .