سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سید وحید فقیهی – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت

چکیده:

در چند دهة اخیر به جهت پیشرفت و استفادة روز افزون از اینترنت و ارتباطات الکترونیک، بسیاری از فعالیت ها و کارهای صورت گرفته یا درحال انجام در سطح دنیا به این تکنولوژی وابسته شده اند و به طور مفید در انواع علوم مورد استفاده قرار گرفته است . این گونه ارتباطات در عرصة مدیریت نیز بی تأثیر نبوده و شیوة نوینی به نام مدیریت مجازی را ایجاد نموده اند . به دلیل اهمیت پروژه های عمرانی در کشورهای درحال توسعه و از جمله کشورمان و نیز به دلیل هزینه بر بودن این پروژه ها در ایران و نیازمند بودن چنین پروژه هایی به مدیریت دقیق و شایسته، به جهت بررسی چگونگی عملکرد مدیریت مجازی برای مدیریت پروژه های عمرانی، پروژه ای به طور موردی ارزیابی گردید . نتایج حاصل شده دلالت بر کاهش %۳/۹۳ هزینة کل پروژه، که معادل %۸۸ در هزینه های مدیریتی می باشد، کاهش زمان در روندهای مدیریتی، که بسیار موازی با زمان های دیگر در پروژه می باشد، تا %۸۹ و افزایش کیفیت روندهای مدیریت پروژه دارد .