سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نصرالله خانی جاغرق – کارشناس مهندسی نرم افزار و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ، دانش

چکیده:

این مقاله ابتدا به معرفی و تشر یح انواع ساختارها ی مجازی می پردازد،سپس بـا نگاهی به مفاهیم سنتی مد یریت پروژه ، مد یریت مجاز ی پروژه هـا را مـورد بررسـی قرار می دهد . سپس ضمن ارائه چارچوبی ۴ لایه ای برای مدیریت مجازی پروژه هـا ، یک پروسه ۸ مرحله ای را برای پیاده سازی این چارچوب ارائه می دهد .