سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی امیر آبادی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
مجید خیاط خلقی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

مدیریت مخازن سدها یکی از مهمترین عوامل در تامین تقاضا ها و جلوگیری از بروز کمبودها بشمار می اید کشور ما ایران در سالهای اخیر با خشکسالی مواجه می باشد و این توجه هرچه بیشتر به مدیریت مخازن را می طلبد اما از سوی دیگر مدیریت مخازن بدون داشتن آگاهی و دید نسبت به وضعیت سد در اینده، امری مشکل و حتی غیرممکن خواهد بود. لذا دراین مقاله از زنجیره مارکف دوحالتی برای آگاهی از وضعیت سد در آینده استفاده شده است بعبارت دیگر با استفاده از زنجیره مارکف، احتمال بروز کمبود در تامین تقاضاها با سطح نیزا مورد نظر تعیین می گردد. از سوی دیگر در صورتی که مخزن در تامین نیازها با شکست مواجه گردد، احتمال خارج شدن مخزن ازاین وضعیت در سال آینده را می توان تعیین نمود و برای جلوگیری از بروز کمبودهای احتمالی، سطح تامین نیازها، را به گونه ای بدست آورد تا مخزن در دوره بهره برداری آینده با شکست مواجه نگردد. ، ازاین مقاله رابطه بین ذخیره – اعتماد پذیری – آورد (SRY) نیز معرفی گردیده است که ازاین رابطه بعنوان ایده اولیه در تعیین حجم مخزن می توان استفاده نمود. حجم مخزن بدست آمده ازاین رابطه جوابگوی تقاضا ها با سطح اعتماد پذیری مورد نظر و سطح تامین نیازهای پایین دست خواهد بود. همچنین متدولوژی این روش برای سد دز که یک از بزرگترین و کلیدی ترین سدهای ایران می باشد اجرا و نتایج آن ارائه گردیده است.