سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش مدیریت مراتع مناطق خشک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین بدری پور – کارشناس ارشد مرتعداری – دفتر فنی مرتع

چکیده:

بروسعت قابل توجهی ازکره خاکی اقلیم خشک حاکم می باشد آب مهمترین فاکتور جهت توسعه این مناطق می باشد وسعت قابل توجهی ازاراضی مناطق خشک دارای پوشش طبیعی و خودرو بوده که بدین ترتیب به عنوان مرتع مورداستفاده قرارمیگیرند به دلیل عدم وجود تعریفی واحد برای مرتع و منطقه خشک ارایه وسعتی دقیق برای مراتع واقع درمناطق خشک دشوار می باشد براساس تعریفی که درقالب برنامه تحلیل الگویی اکوسیستم های جهان توسط موسسه منابع جهان برای مراتع و طبقه بندی مناطق خشک ۰/۰۵-I<0/2 ارایه شد ۱۹درصد کل مراتع جهان جزو مراتع خشک می باشند مسلم است که وسعت این منبع خدادادی برای متخصصین منابع طبیعی به هیچ وجه اهمیت ندارد بلکه آنچه مهم است مدیریت این اکوسیستم های شکننده به نحوی است که شاخصهای پایداری اکولوژیک دچارنقصان نشوند کمبود ونوسانات شدید بارش که ازویژگیهای مناطق خشک می باشد مدیریت مراتع مناطق خشک رامتمایز ازمدیریت مراتع دیگر مناطق نموده است که می طلبد متخصصین دراتخاذتصمیم با دقت بیشتری عمل نمایند