سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش مدیریت مراتع مناطق خشک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عسگر علیزاده – کارشناس ارشدمرتعداری دفتر فنی مرتع

چکیده:

عوامل متعددی روی تغییرات پوشش گیاهید رمناطق خشک موثرند دربین این عوامل بی شک تغییرات اقلیمی و بروز خشکسالیهای متوالی ازمهمترین آنها بحساب می آیند تاکنون بررسی جامعی ازروند تغییرات پوشش گیاهی دراثرخشکسالیها و چگونگی جایگزینی گونه های گیاهی حذف شده درترسالیها درمناطق خشک ایران صورت نگرفته است بسیاری ازاکوسیستم های مرتعی کشور درمنطقه خشک واقع شده اند تغییرات اقلیمی و اتفاق پدیده خشکسالی ازویژگیهای این اکوسیستم ها میب اشد بنابراین ارزیابی این موضوع که چه تغییراتی پوشش گیاهی دراین نوسانات اقلیمی و بارندگی به خود می بیند ازمهمترین برنامه های مدیریتی مرتع و پوشش گیاهی درمناطق خشک محسوب میگردد چون با دستیابی به این اطلاعات و شناخت پدیده ها میتوان مدیریت اصولی مناطق خشک را برنامه ریزی نمود دراین مقاله سعی شده با توجه به اشنایی دیرینه نگارنده بامناطق خشک ایران و بررسی و مطالعه پوشش گیاهی درسالهای خشک و همچنین مقایسه آن با وضعیت پوشش گیاهی درترسالیها برضرورت تغییرات برنامه ای مناسب باتغییرات وضعیت اقلیمی و پوشش گیاهی درسالهای مختلف اشاره و علاوه برآن برنیاز بررسی و مطالعات جامع تر دربرخی زمینه ها تاکید گردد