سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدفرید قادری – پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی
آناهیتا گیتی فروز – دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

متناسب با توسعه تکن ولوژی و ارتقاء سطح زندگی مردم، نیاز به انرژی الکتریکی بعنوان نیـروی محرکـه چـرخ عظـیم خـدمات صـنعتی و رفاهی رو به فزونی است . قابلیت کنترل بهتر و سهولت استفاده از انرژی الکتریکی باعث شده که این انرژی در مقایسه با سایر منابع انـرژی مورد توجه واقع شود . ولی محدود بودن منابع اولیه انرژی قابل تبدیل به انرژی الکتریکی و پایین بودن راندمان پروسه تبدیل در نیروگاههـا، دست اندرکاران امور انرژی را به سیاستهای بهینه سازی و مدیریت مصرف رهنمون می کند . از آنجا که بخش عظیمی از مصرف انرژی الکتریکی به بخش خانگی تخصیص می یابد،در این مقاله در راستای نیل بـه اهـداف ذکـر شـده ابتدا به بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق و برآورد مدل تقاضای انرژی الکتریکی در بخش خانگ ی و سپس به تجزیه و تحلیل این مدل و اعمال روشهای مدیریتی متناسب با مدل برآوردی پرداخته می شود