سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا نوحی – شرکت برق منطقه ای اصفهان
سعید محسنی – شرکت برق منطقه ای اصفهان

چکیده:

کمبود منابع تولید انرژی الکتریکی در پیک بار شبکه یکی از معضلات کشورهای در حال توسعه است . برای جبران این کم بود نیاز به سرمایه گذاری اضافی برای ایج اد نیروگاه های جدید و سیستم انتقال و شبکة توزیع می باشد . در کشور ما نیز معمولاً پیک بار دارای رشدی معادل و یا بیشتر از متوسط رشد بار سالانه می باشد، لذا کاهش پیک بار مصرف مهم و ضروری به نظر می رسد . روش های مختلفی جهت پیک سایی مطرح و بکار گرفته شده اند، از بکارگیری کنتورهای چند تعرفه و تشویق مصرف کنندگان بزرگ به جابجایی بار از ساعات پیک به ساعات غیر پیک گرفته تا روش های کنترل از راه دور مصرف کنندگان قابل طرح می باشد . در کشور ما نیز کم و بیش برخی از این روش ها به کار گرف ته شده اند و برخی نیز کارآیی مؤثری داشته اند . در این مقاله پس از بررسی روش های مختلف مدیریت مصرف در بخش انرژی الکتریکی، پتانسیل های صرفه جوئی این نوع انرژی در ایران بررسی شد و پس از اشاره ای گذرا به تجارب برخی کشورها در زمینه مدیریت انرژی الکتریکی، وضعیت ت ولید و نحوة مصرف این انرژی در منطقه اصفهان بررسی و راه کارهایی جهت بهینه سازی مصرف در بخش های مختلف ارائه می شود .