سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حمید خوش نظری – گروه تأسیسات اداره کل جهاد خودکفایی
سیدمحمدرضا حسینی – گروه تأسیسات اداره کل جهاد خودکفایی
سیدکریم طالبی – گروه تأسیسات اداره کل جهاد خودکفایی

چکیده:

با وجود بهای اندک انرژی برق در ایران، مشترکین پرمصرف می توانند با بررسی دقیق سیستم خود، ضمن آگاهی از وضعیت برق مصرفی و کیف یت قدرت دریافتی از شبکه سراسری برق، به صرفه جوئی قابل ملاحظه ای دست یابند . این امر اغلب بدون هیچ هزینه اولیه ای و صر فاً با استفاده از امکانات موجود و تغییر قراردادها میسر می باشد .
سازمان صدا و سیما با بیش از ٢٠٠ فرستنده رادیویی و تلویزیونی و همچنین ساخت مان های اداری متعدد یکی از مشترکین پرمصرف می باشد . در این مقاله سعی شده است با الگو قراردادن یکی از فرستنده های پرقدرت با دیماند ١٥ مگاوات، چهارچوب و اصول کلی برای مدیریت انرژی برق و کاهش هزینه های آن ارائه شود . در انجام این پروژه ابتدا وض عیت مصرف بر ق در یک سال گذشته بررسی گردیده، سپس با استفاده از دستگاه هوشمند ION 7700 اندازه گیری دقیق پارامترهای آن انجام گردید . با استفاده از منحنی های بدست آمده اقداماتی از قبیل پیک سایی در منحنی بار روزانه، پیک سایی از منحنی پیک دیماند، تغییر قرارداد دیم اند از مقدار ١٥ مگاوات تا ٣ مگاوات با استفاده از ژنراتور موجود در فرستنده، اصلاح توان راکتیو مصرفی و … انجام شد .
با اقدامات انجام گرفته میزان صرفه جوئی ص ورت گرفته فقط برای یک فرستنده از بین فرستنده های متعدد، حین تغییر قرارداد در حدود ١٥ میلیارد ریال م ی باشد . علاوه بر آن س الیانه نیز مبلغی در حدود ٧٥٠ میلیون ریال صرفه جوئی عاید سازمان خواهد شد .