سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علی کرامت زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
امیرحسین چیذری – عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
سید حبیب الله موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از مسائل موجود در مدیریت آب تخصیص بهینه آن بین بخشها و مصارف مختلف می باشد. این مسئله با افزایش جمعیت و تقاضا روز بروز حادتر می شود. برای استفاده بهینه از آب یک سد بایستی بتوانیم به سوالات زیر پاسخ بدهیم: ۱- در هر فصل از سال چه میزانی از آب سد مصرف شود؟ ۲- آب مصرفی هر فصل چگونه در بین مناطق مختلف کشب تخصیص یابد؟ ۳- آب تخصیص داده شده به هر منطقه به چه محصولاتی اختصاص یابد؟ از لحاظ تاریخی بهره برداری از منابع آب و تخصیص آن بین بهره برداران در اکثر نقاط کشور تحت مدیریت دولت و غالبا بر اساس ضوابط سیاسی – اجتماعی بجای معیارهای اقتصادی صورت میگیرد. لیکن این نوع مدیریت منابع آب منجر به تخصیص غیربهینه این نهاده در کشور شده است. که برای رهایی از این مشکل، تغییر در نحوه مدیریت منابع آب از مدیریت بر مبنای عرضه به مدیریت بر مبنای تقاضا می تواند مفید واقع شود. این مطالعه جهت بهبود مدیریت منابع آب بر روی اراضی زیر سد بارزوی شیروان که بالغ بر ۵۷۱۳ هکتار می باشد انجام شده است که این اراضی به سه منطقه تقریبا همگن تقسیم شده اند و سپس با استفاده از تکنیک برنامه ریزی ریاضی الگوی کشت بهینه را برای هر منطقه تعیین کرده و سپس بر اساس نوع محصولات منطقه و نیاز آبی آنها میزان کل آب مورد نیاز آن منطقه محاسبه شده است و آنگاه با توجه به زمان کاشت و برداشت محصولات و نیاز آبی آنها میزان آب مصرفی ماهانه سد محاسبه می شود که برای جمع آوری اطلاعات هر منطقه از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده کرده و ضرایب تکنیکی هر منطقه را با متوسط اطلاعات پرسشنامه ای آن منطقه بدست آورده و درآمد خالص فعالیت های مختلف را نیز بر حسب متوسط قیمتهای نمونه گیری شده سال زراعی ۸۱-۸۲ محاسبه میکنیم که تمامی تجزیه و تحلیلهای اطلاعات این مطالعه با استفاده از بسته های نرم افزاری Lindo و Lingo انجام شده است.