سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ساناز دشتی – کارشناس منابع آب شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس تهران
روزیتا کهر کبودی – کارشناس منابع آب شرکت مهندسی مشاور پویاب
داود رضا عرب – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

خشکسالی پدیده ای آران و خزشی این پدیده سبب شده به راحتی و به طور دقیق زمان شروع و اتمام خشکسالی تعیین نگردد. اغلب اقرات خشکسالی غیرسازه ای می باشد و گستره جغرافیایی وسیع تری را نسبت به سایر بلایای طبیعی تحت تاثیر خود قرار می دهد. مشخصه های غیر سازه ای اثرات خشکسالی، مانعی بر سر راه تخمین درست و قابل اعتماد شدت و در نهایت مانعی در برابر توسعه طرح های آمادگی در مقابل خشکسالی دولت ها شده است. محدودیت منابع آب و خشکسالی های اخیر در ایران، مدیریت بهره برداری تلفیقی آبها سطحی و زیرزمینی را ضروری می سازد. هدف از این تحقیق ارائه نگرشی است که بتوان بر اساس آن در دوره های خشکسالی مدیریت بهره برداری از رودخانه و سفره را طوری انجام داد که بتواند ضمن تامین نیازها، بر ساختار طبیعی این سیستم خسارت به بار نیاورد. در این تحقیق ضمن بررسی اثرات وقوع خشکسالی در منطقه مورد مطالعه، با شبیه سازی سیستم آبخوان و رودخانه به بررسی عکس العمل آبخوان نسبت به برداشت های مختلف در شرایط خشکسالی پرداخته و برای شرایط خشکسالی، توسط مدل بهینه سازی، برنامه ای جهت برداشت از آبخوان و رودخانه تدوین نموده تا اهداف طرح تامین گردند.