سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد همتی – دانشجوی دکتری مهندسی آبخیزداری و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
امید بهمنی – دانشجوی دکتری مهندسی آبخیزداری و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
محمد طهمورث – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

جهت حفظ منابع آب و خاک در نواحی خشک ساحلی اتخاذ تدابیر مناسب که عمدتاً مبتنی بر مطالعات جامع مدیریت منـابع آب می باشند ضروری است . منطقة مورد مطالعه جزء حوزه های آبخیز خلیج فارس بوده که سایت سوم پروژة بـزرگ نفـت و گـاز پارس جنوبی را در خود جای داده است . بواسطة شرایط آب و هوایی و زمین شناسی کیفیت و کمیـت آب در منطقـه خـوب نبـوده و منابع آب موجود نه برای ساکنان منطقه و نه برای گسترش پروژه های صنعتی کافی نمی باشد . در این مطالعـه بـا شناسـایی کلیـه منـابع آب منطقه نقشه های هم مقدار کیفیت آب برای پارامترهای فیزیکی و شیمیایی و نقشه های هم عمق تهیه گردیـده و سـپس بـا سـنتز نتایج در محیط GIS استعداد ناحیه برای برداشت از منابع آب و تقویت آنها تعیین و مدلهای مناسب برای افزایش پتانـسیل منـابع آب در ناحیه پیشنهاد گردید