سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

منوچهر چیت سازان – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، مشاور عالی شرکت
مسعود توسلی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی، گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران ا

چکیده:

آبخوان مهیار شمالی در ۳۰ کیلومتری جنوب اصفهان از بحرانی ترین آبخوانهای ایران محسوب می شود گه در ۲۵ سال اخیر سطح آب در آن حدود ۷۵ متر افت کرده است. جهت اعمال یک مدیریت صحیح بهره برداری ابتدا مدل ریاضی با روش المانهای محدود (Finite element) برای دشت تهیه و پس از واسنجی (calibration) و صحت سنجی (vertification) جهت بررسی اثرات گزینه های مختلف تغذیه یا تخلیه بکار گرفته شد. ابتدا اثر روند کنونی در ۵ سال آینده موردارزیابی قرار گرفت و با استفاده از روش آنالیز سریهای زمانی Time series Analysis با نرم افزار Quack Quents+ وضعیت مرزهای آینده سفره پیش بینی و به عنوان مرز ثابت پایان دوره به مدل داده شد . همچنین با روش تلسکوپی قسمت مرکزی دشت که وضعیته حادتری را نشان میدهد مورد مطالعه دقیق تر قرار گگرفت و اثر طرح انتقال آب رودخانه زاینده رود به دشت مهیار، اجرا شده توسط سازمان آب منطقه ای اصفهان در شرایط مختلف بهره برداری ارزیابی شد.