سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عزیزا… ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی
امین علیزاده – استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
کامران داوری – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
بیژن قهرمان – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

اهمیت آبهای زیر زمینی به عنوان یک منبع مهم تامین آب در مناطق خشک و نیمه خشک بر کسی پوشیده نیست. شناخت دقیق نوسانات سفره آب زیر زمین لازمه پیش بینی رفتار آتی ومدیریت صحیح این منبع است.دشت نیشابور، باداشتن بیش از ۴۵ پیزومتر موجود که اکثرادارای بیش از ۱۸ سال طول آماری هستند، برای این مطالعه انتخاب گردید. در این مقاله ابتدا ویرایش و تولید داده های مور نیاز در مقیاس سالیانه، با استفاده از نرم افزار Arcview گزارش گردیده است. سپس سعی شدهتا برای برآورد توام نوسانات سطح سفره در نقاط متعدد یک رابطه رگرسیونی چندگانه – چندگانه بهکمک روش حداقل مربعات (Least Square) ایجاد شود. از پارامترهای برداشت از سفره، بارندگی، دمای حداکثر و متوسط، و سطح آب زیر زمینی دوره قبل بعنوان متغیرهای مستقل برای پیش بینی سطح آب زیر زمینی درنقاط متعدد استفاده شده است. نتایج نشان دادندکه از روش فوق می توان به عنوان ابزاری مناسب برای پیش بینی در یک گستره (نقاط متعدد بصورت توام) استفاده نمود.بهطوری که معیارهای عملکرد درنظر گرفته شده مانند ۰/۹۹۹ – R2 و RMSE-0/644 در دوره تست نیز حاکی از این مسئله می باشد.