سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمحسن ادهمی مجرد – کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی استان گلستان
فرهاد هنردوست – کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی
حمید سلامتی – کارشناس اداره کل منابع طبیعی استان گلستان
غلامرضا مختاری – کارشناس اداره کل منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

آب یکی از عوامل تشکیل دهنده اکوسیستم های مرتعی و فاکتورهای تعیین کننده در طبقه بندی و وضعیت مراتع شناخته شده است. آب مهمترین شاخص در تعریف بهره وری مرتع تلقی شده به نحوی که سودآوری مرتع بدونحضور آب مفهوم عینی نخواهد داشت. وجود منابع آبی در مراتع ونحوه پراکنش آن، بهره برداری از سیستمهای را شکل داده، نوع مدیریت، نحوه سرمایه گذاری، سیستمهای دامداری و توسعه سرزمین را تعیین مینماید. استفاده درست و اصولی از منابع آبی موجود در یک اکوسیستم مرتعی، تعادل اکولوژیک در سیستم را فراهم کرده، و در صورتیکه بتوانیم ارزش کمی وریالی آن را در بهروری از اکوسیستم لحاظ نمائیم، به وضوح اهمیت اقتصادی آب در مرتع تشریح خواهد شد. انواع روشهای استحصال و نگهداشت آب در مراتع مبتنی بر روشهای بیولوژیکی و مکانیکی بودهکه اعم آنها را می توان درانجام عملیاتی نظیر سیستمهای جمع آوری آب، استفاده ازآب چاه، قنات، چشمه، کاهش تبخیر از سطحخاک و گیاه ، انتخاب و مدیریت گیاهان و … دنبال نمود. امروزه ارزش ریالی و اقتصادی آب در مدیریت مراتع تنها بر اساس هزینه های تولید و نگه داری آن استوار می باشد. در نتیجه با تواجه به انواع تکنیک های تولید و نگه داری آب و تنوع اقلیمی، قیمت و ارزش آب در مراتع مختلف استان گلستان متفاوت بوده، این رقم برای شرایط مراتع خشک و نیمه خشک استان گلستان بین ۵-۱۰ ریال به ازای هر لیتر تعیین می گردد.