سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم نوفرستی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
لیلا نوفرستی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

این مقاله پبوند های موجود میان مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش را مورد بررسی قرار می دهد. به ویژه ارتباط میان چهار حوزه از منابع انسانی (آموزش، تصمیم گیری، ارزیابی عملکرد، جبران خدمات و پاداش) را به همراه پنج حوزه از مدیریت دانش (کسب دانش، مستند کردن، انتقال دانش، خلق دانش، کاربردی کردن دانش) پیگیری نموده است.
نتایج آماری عنوان می دارد که سازمانی که دارای نقش و علم می باشدبیشتر از سازمانی که علم و دانش ندارد نیاز به یک روش متفاوت مدیریت دارد. بنابراین نقش مدیریت منابع انسانی منحصر به فرد می باشد. در خصوص توسعه و توانمندسازی کارکنان، باید به دستیابی به کیفیت، خلاقیت، رهبری و مهارتهای مربوط به حل مشکل توجه شود.
طراحی سیستم جبران خدمات باید به ارتقاء عملکرد گروهی، تقسیم دانش و تفکر نوآور و متمرکز شود.
سیستم ارزیابی عملکرد باید مبنای ارزیابی فعالیت های مدیریت دانش کارکنان قرار گیرد و باید داده ای برای هدایت کردن تلاش های مربوط به مدیریت دانش باشد.