سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سلمان سفیدچیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مالی دانشگاه اصفهان

چکیده:

تغییر محیط جهانی، مباحث مدیریتی و از جمله اقدامات مدیریت منابع انسانی را متاثر ساخته و ضرورت دیدگاهی فراملی و فرافرهنگی را مطرح می سازد. تاثیرپذیری مستقیم و عمده ی اقدامات مدیریت منابع انسانی از فرهنگ سازمانی و اجتماعی، وارد شدن تنوع فرهنگی در اقدامات مدیریت منابع انسانی را تصریح می کند. بدین منظور باید در تلاش بود تا مدل های سنتی مدیریت منابع انسانی را به فراخور این تغییر، بروز کرد. واضح است که مدل های سنتی از جامعیت برخوردار نیستند و حتی مدل های اقتضایی،حاوی همه ی متغیرهای تاثیرگذار نیستند و در نتیجه این مقاله پس از مرور تئوری های موجود، مدل جامعی را مطرح می سازد. این مدل، چارچوبی کلی را فراهم می کند تا اقدامات منابع انسانی به فراخور تنوع و چندگانگی فرهنگی بتواند به بهترین نحو به بهبود عملکرد کارکنان و اثربخشی سازمانی منجر شود.