سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید سلمانی – کارشناس معاونت برنامه ریزی و هماهنگی، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایر
سیدحسین ایرانمنش – کارشناس معاونت برنامه ریزی و هماهنگی، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایر

چکیده:

بدلیل عدم تطبیق الگوی زمانی هزینه ها باید عواید طرح،عمده وظایف مدیریت مالی طرح ها، تامین منابع مالی و نقدینگی طرح در طول عمر آن است. پیش بینی ساز و کارهای اعتباری ویژه برای سازگاری بیشتر ، هماهنگی و تنظیم روش های رفع کمبودهای احتمالی از طریق سایر محلهای تامین اعتبار از اقدامات بسیار ضروری در پیشبرد عملیات اجرایی طرح هاست.
در شرایطی که برای اجرای طرح های نیروگاه های برق آبی از منابع اعتباری مختلفی استفاده ممی شود، هماهنگی طرز اعطای اعتبارات از سوی منابع مختلف نظیر خزانه داری، موسسات بین المللی، سایر بهره بران، بانک ها و دیگر موسسات اعتباری بسیار حائزاهمیت است و اینکه زمان به جریا ن افتادن وجوه از منابع تامین مالی و عواید فروش نیز باید با زمان جریان یافتن هزینه های سرمایه گذاریو هزینه های تولید وسایر هزینه ها ، هماهنگ باشد. اگر این ترتیب رعایت نشود زیان های سنگین به صورت جریان دیر کرد و بهره (ناشی از منابع مالی به کار گرفته شده) یا تاخیر در اجرای طرح (ناشی از تنگناهای مالی) حاصل می شود.
در این مقاله اقدامات صورت گرفته در شرکت آب و نیرو (به عنوان سازمان اجرایی احداث نیروگاه های برق آبی) جهت تحلیل و پیش بینی نیازهای اعتباری طرح ها و نحوه تخصیص اعتبارات با استفاده از یک برنامه برنامه ریزی غیر خطی ارائه می گردد.