سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رقیه رضوی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و مرکز تحقیقات توتون آذربایجا
حسین فجری – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و مرکز تحقیقات توتون آذربایجا

چکیده:

توتون یکی ازنباتات صنعتی است که درآمد حاصل از فرآوردههای مختلف این گیاه رقم مهمی از درآمد ملی کشورهای تولیدکننده را تشکیل میدهدتوتونهای شرقی که در مسیر تکاملخود بعنوان گیاهان مناطق خشک گسترش یافته ًاند معمو لا یا بدون آبیاری کشت میشوند یابه آب کم نیازمندند . آبیاری صحیح موجب طویل شدن ساقه ها و افزایش سطح برگها وکاهش وزن ریشه نسبت به اندامهای هوائی میشود ).۴) آبیاری بیش از اندازه نیز باعث رشد بیش از حدطبیعی برگها وکاهش کیفیت آنها گشته ودوره رشد را طولانی ودر نتیجه برداشت را به تاخیر می اندازد نیاز آبیاری در مراحل مختلف رشد توتون نیز متفاوت میباشد . مثلا “ از زمان کاشت بذر د رخزانه تاانتقال نشاء به زمین اصلی که حدود ۵۰-۶۰ روز طول می کشد در هفته های اول حدود ۳ تا ۵ لیتردرمترمربع درروز آب لازم است . ۳۰-۴۰ روز پس از کشت در خزانه نشاها آب کمتری لازم دارند تاضخیم تر شوند . بعد از انتقال نشاها به مزرعه که تابرداشت کامل حدود ۹۰ تا ۱۲۰ روز طول می کشد باید در طراحی برنامه آبیاری دقت زیادی کرد زیرا که آبیاری مکرروزیاد به گیاه صدمه می زند ودر عوض کاهش آب وتنش آبی در مواقع خاصی ممکن است محصول را زیاد کند تنش آبی کمی بعداز انتقال نشاها به مزرعه لازم است .دوره ای که حداکثر نیاز آبی توتون در آن اتفاق می افتد ۵۰ تا ۷۰ روز بعد از نشاکاری بوده که بعداز آن مقدار نیاز آبی توتون تازمان برداشت کاهش می یابدحداکثر آب مصرفی گیاه توتون بستگی به وسعت سطح برگهای آن دارد این موضوع مقارن با ده تاپانزده روز قبل از گلدهی کامل گیاه است همچنین تنش آبی کمی حدود ۲۰ روز بعداز نشاء کاری لازم است تا ساقه ها ضخیم تر شوند .آبیاری صحیح دربهینگی ترکیب شیمیائی برگها نیز موثر بوده بطور کلی موجب کاهش نیکوتین وافزایش قندهامی شوند .ازمجموع ۴/۵ میلیون هکتار اراضی تحت کشت توتون در دنیا ۵/۷ میلیون تن برگ توتون حاصل می شود .براساس تحقیقاتی که در امریکا انجام شده است مرحله بحرانی رشد توتون در این کشور زمانی است که ساقه ها حالت شکننده داشته ویا اینکه به ارتفاع ۴۵ تا ۶۰ سانتی متر رسیده باشد . دراین حالت توتون به بیشترین آب نیاز دارد . تحقیقات انجام شده در فرانسه مشخص کرده که آبیاری توتون تیپ ( پاراگوای ) در مرحله تشدید رشد باید زمانی صورت گیرد که رطوبت خاک حدود %۷۰ ظرفیت آب در خاک باشد .همچنین در ایتالیا نتایج مشابهی در مورد توتون بارلی بدست آمداست . کل نیاز آبی توتونهای شرقی در بلغارستان ۲۸۰۰ تا ۴۰۰۰ متر مکعب در هکتار بوده در صورتیکه توتونهای برگ درشت بطور متوسط به ۶۰۰۰ متر مکعب در هکتار آب نیازمندند