سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدایرج هاشمی –
محمدعلی هادی –
علیرضا منقی –

چکیده:

مقدمه و اهداف: برای جمع آوری زباله روستاها یا اقدامی صورت نمی گیرد یا هر روستا در حد توان خوداما با روشهای غیراصولی و ابتدایی مانند، گاری، تراکتور و … زباله را جمع آوری و در فاصله کمی از روستا تخلیه می کنند. پراکندگی این مواد سبب زشتی منظر، آلودگی منابع آب، خاک، هوا و همچنین در تماس با انسانها باعث شیوع بیاریها می شود. این تقیق به منظور بررسی وضعیت مدیریت مواد زائد روستائی با هدف اجرای اصلولی و بهداشتی طرح بازیافت، جمع آوری، حمل و نقل و دفع زباله ها صورت گرفته که مشابه این طرح در روستاهای شهرستان زرندیه د حال انجام است. روش اجرا: نوع مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی، روش نمونه گیری خوشه ای و نحوه جمع آوری اطلاعات به صورت استفاده از چک لیست، مشاهدات و انجام آزمایشهای لازم بوده که به این منظور مشخصات طبیعی، ویژگیهای جمعیتی، ترکیب فیزیکی و م یزان زباله تولیدی، روش های کاهش تولید زباله، ترکیب فیزیکی مواد قابل بازیافت، نحوه جمع آوری و ح مل، مساحت و فضای لازم برای دفن بهداشتی پسماندها و هزینه های اجرای پروژه مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتند. نتایج دردص ترکیب مواد تشکیل دهنده زباله عبارت بود از : پلاستیک (۷%)، کاغذ (۱۰%)، شیشه و فلز (۵%)، مواد فاسد شدنی (۶۶%)، خاک روبه (۷%) و سایر مواد (۶%). میزان تولید زباله در سال ۱۳۸۴، ۴/۲۴ تن و در افق طرح ۶ تن در روز برآورد شد. اجرا نشدن طرح جمع اوری زباله در کلیه روستاها، عدم بکارگیری وسایل مناسب، پائین بودن سطح آگاهی مردم در ارتباط با مخاطرات بهداشتی زباله، عدم انجام بازیافت، نشت شیرابه و دفن نامناسب زباله از دیگر یافته ای این تحقیق بوده اند. بحث و نتیجه گیری: ترکیب فیزیکی و میزان زباله تولیدی در این روستاها تقریباً مشابه با سایر روستاها می باشد. تلنبار شدن زباله و نشت شیرابه، سوزاندن زباله در گودال دفع، تجمع حیوانات ولگرد و تکثیر حشارت، زشتی منظر و دفع غیر اصولی زباله ها از مهمترین پیامدهای منفی ناشی از ضعف سیستم مدیریت مواد زائد در وستاهای بخش صالحان بود که موجب آلودگی محیط زیست شده و تقریباً در سایر نقاط روستائی به چشمی می خورد.