سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمد هاشمی هفشجانی –
کتایون ورشوساز –

چکیده:

امروزه بخش عمده مدیریت مواد زائد در شهرها به لحاظ اهمیت به مدیریت مواد زائد حاصل از مراکز درمـانی معطـوف است . در این بین مراکز کوچک همچون آزمایشگاها، مطبها، مراکز تزریق،کلینیکها و درمانگاهها بـالاخص در کشـورمان به دلیل پراکندگی و تعداد زیاد در سطح شهرها از سویی، و از سوی دیگرهمسویی و همجواری بسیار زیاد بـا سـاکنین محل اسقرار دارای اهمیت ویژه ای می باشد . در کشورمان قـوانین و مقـرر ات بسـیاری در خصـوص مـواد زائـد جامـد و مدیریت آنها وجود دارد که مهمترین آنها قانون مدیریت پسماند است . همچنین متولی این امر در شهرها شهرداری شـهر مربوطه می باشد . در شهر اهواز منطقه یک شهرداری به لحاظ مرکزیت مراکز درمانی رتبه نخسـت را دارا اسـت در ایـن منطق بیش از ۵۵۰ مرکز درمانی ( شامل، مطبها، مراکز تزریق، داندان پزشکی، درمانگاه و … ) و ۵ بیمارستان وجود دارد با بررسی های اولیه آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژییبه دلیل دارا بودن اکثر مواد بـه لحـاظ طبقـه بنـدی مـواد عفـونی
انت ۵ خاب گردیدند . تعداد ۶ آزمایشگاه در محدوده مطالعاتی که از تقاطع خیابان آزادگان و سـلمان فارسـی در غـرب تـا تقاطع خیابان سلمان فارسی با شریعتی در شرق امتداد داشت انتخاب گردیدند . ابتدا مدیریت مـواد زائـد در شـهر اهـواز وسپس این مدیریت در محدوده مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفت در این مطالعه از دو روش تکمیل پرسشـنامه وتـو زین وآنالیز مـواد زائـد اسـتفاده گردیـد و متوسـط تولیـد مـواد زائـد جامـد بـه ازای هـر نفـر ۱۰۰ تـا ۱۵۰ گـرم مـی باشـد . تمامی آزمایشگاهها به استثنای یک مرکز درمانی که روزانه در دو نوبت ودر هر نوبت ۴ تا ۵ کیسه زباله از مرکـز جهـت دفع مواد خارج می کرد، دو کیسه در جلو درب در آخر وقت کاری قرار می دادند . کیسه ها از نوع معمولی مشـکی رنـگ و بدون علامت، همچنین در تمامی مراکز اسریلیزاسیون و مواد ضد عفونی کننده مورد استفاده قرار می گیـرد عـدم جایگـاه مناسب جهت قرار دادن کیسه از دیگر موارد اسـت . نکتـه مهـم بـه اذعـان مسـئولین آزمایشـگاهها وجـود نمونـه هـایCARRIER ( ناقل فاقد علائم بیناری ) می باشد یکی از موارد بسیار مهم در بررسیها عدم وجود برنامه کم خطرسازیو بی خطر سازی نمونه های باقیمانده از آزمایشات بود . در مرحله آنالیز دو دسته مواد شناسایی شد، دسته اول زباله هـای قسمت اداری و دسته دوم زباله های قسمت آزمایششگاهی که وزن زباله های دسـته اول در سـه مرحلـه آنلیـز بیشـتر از دسته دوم بود که مقادیر دسته اول و دوم به ترتیب، مرحله اول ۲٫۵Kg و ۱٫۵ مرحلـه دوم ۲Kg و ۱٫۴ و در مرحلـه سـوم بودند . از دیگر نتایج به دست آمده عدم اموزش افراد متولی جمع آوری چه در مراکـ ز درمـانی و چـه کـارگران ۲و۲Kg شهرداری نسبت به خطرات و نحوه برخورد با این مواد بود . همچنین مخلوط کردن این مواد با سایر مـواد زائـد جامـد بـه دلیل وجود افراد جمع آوری کننده مواد بازیافتی در شهر اهواز است که خطرات بسیار فراوانی در پی خواهد داشت .