سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین انصاری – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – دانشکده بهداشت

چکیده:

ایران، یک کشور حادثه خیز بوده و هر از چندی شاهد حـوادث نـاگواری در گوشـه و کنـار کـشور هـستیم . در شـرایط اضطراری نیز ارائه خدمات به افراد مهاجر یا بلا دیده از ویژگی و اهمیت خاصی برخوردار است . اما موضوعی که مدیریت بحران باید قبل از وقوع بحران به آن بپردازد مسئله سازماندهی ، مشخص نمودن عناصر موظف در ارائـه خـدم ات در زمینـه تـ أمین ، نگهداری و توزیع مواد خوراکی و آموزش نیروی انسانی مرتبط می باشد . بنابر این یکی از مسائلی که بعد از بوقوع پیوستن یک بحران باید مورد توجه قرار گیرد، همان نحوه تغذیه افراد بحران زده بخصوص کودکان و سالمندان است . متن : بطور کلی جمع آوری داده های مورد نیاز برای پردازش اطلاعات توسط مدیریت مواد غذایی ضرورت دارد . از اهم داده هـا می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
جمعیت مورد نظر برای ارائه خدمت مانند تعداد کل جمعیت، تعداد جمعیت در هر گروه سنی، جمعیت گروههای آسیب پذیر، شرایط آب و هوایی و اقلیمی منطقه ، برآورد احتمالی کودکان شیرخوار ، امکانات موجود قابل بهره برداری از نظر محل نگهداری امکانات سرماساز ( ثابت و سیار ) ، نیروی انسانی آگاه در زمینه مواد غذایی . بحث و نتیجه گیری : پردازش و تبدیل این داده ها به اطلاعات باید توسط مدیریت مواد غذایی در شرایط بحران انجام پـذیرد . جمعیت نیز باید از نظر گروه سنی تخمین زده شود . همچنین سردسیر و یا گرمسیری ، دشت یا کوهستانی بودن منطقه نیـز بایدمشخص شود تا امکانات حمل و نقل مواد غذایی متناسب با آن تدارک دیده شود . آنچه مـسلم اسـت ایـن کـه کمکهـای دولت و یا مجامع بین المللی و مردم باید بر اساس بازخورد مدیریت بحران به عوامل و ارگان های یاری رسان باشد تا ارسـال و دریافت مواد غذایی متناسب با نیاز و شرایط، نگهـداری و توزیـع شـود . البتـه انجـام پـذیری ایـن فعالیـت هـا بـه پـاره ای از دستوراالعملها نیز نیاز دارد . در این مقاله سعی شده است که اصـول و دسـتورالعملها ی لازم در زمینـه مـدیریت مـواد غـذای ی و توزیع آن در شرایط بحران مورد توجه قرار گیرد .