سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کلثوم خشنود طوافی – گیلان – آستانه اشرفیه – بیمارستان کوثر
عطیه آقائی پور – گیلان – آستانه اشرفیه – بیمارستان کوثر

چکیده:

هیچ یک از حوادث شدید طبیعی، بطور جدی موجب بروز تغییرات نامطلوب در وضیعت تغذیه جامعـه و ایجـاد کمبـود موادغذایی نمی گردد . ظهور این مشکل بستگی به نوع، مدت، وسعت حادثه و نیز شرایط غذایی وچگونگی تغذیه اهالی منطقـه حادثه دیده دارد . توزیع مقادیر زیاد موادغذایی همواره یـک الویـت امدادرسـانی فـوری بـ ه شـمار نمـ ی رود . همچنـین توزیـع درازمدت ممکن است باعث بروز اثرات نامطلوب گردد .. تصمیم در مورد توزیع موادغذایی به مقدار زیاد باید در بالاترین سـطوح و بر اساس اطلاعات دقیق موجود اتخاذ و به مرحله اجرا در آید . متن وبحث : در طی چند روز اولیه پس از وقوع حوادث میزان خسارت ن امشخص، برقراری ارتباطات بـسیار مـشکل و بـه افـراد مصدوم ساعت به ساعت افزوده می گردد . بنابراین توزیع موادغذایی باید هر چه زودتر آغاز گردد ولی به علت نا همگـونی هـای فراوان ومقادیر کم موادغذایی ارسالی توسط تشکیلات دولتی، موسسات، سازمانهای خصوصی و افراد، توزیع مواد غذایی در ابتـدا به صورت یک برنامه روز به روز محسوب می گردد . طرح ریزی منطقی جیره بندی در طی این مدت غیر ممکن است و آنچه در این مدت باید در نظر داشت تأمین حداقل ۶/۷-۸/۴ مگاژول ) ۱۶۰۰-۲۰۰۰ کیلوکالری ) در روز و بـرای هـر فـرد مـی باشـد . در موارد کمبود موادغذایی بهتر اس ت که موادغذایی پخته شده، بجای موادخوراکی خشک توزیع گردد . و بـه منظـور پیـشگیری از بروز زیانهای وارده ناشی از آفات و غارت ، دقت در انبار نمودن مواد خوراکی حـایز اهمیـت فـراوان اسـت .. در جهـت محاسـبه ترکیب سهمیه روزانه نکات زیر ضروری می باشد . – ۱ جیره تحویلی باید حتی المقدور به نحو ساده ای نگهداری شـود . – ۲ جهـت تسهیل در انبارداری و توزیع باید از موادغذایی فاسد نشدنی وکم حجم استفاده نمود – ۳ جایگزینی اقلام موادغذایی در گروههای مختلف باید مجاز باشد در صورت امکان گروههای آسیب پذیر باید علاوه بر جیره اساسی، موادغذایی مکمل دریافت نمایند کـه در این گروه باید به کودکان زیر ۵ سال و زنان باردار و شیرده مورد توجه ویژه قرار داد . نتیجه گیری : مهمترین وظیفه بخش مدیریت در مقوله غذا و تغذیه , ارزیابی وضیعت تغذیه جمعیـت حادثـه دیـده و شناسـایی گروههای آسیب پذیر، نظارت بر کمیت وکیفیت موادغذای توزیع شد ه بین بازماندگان است وبـا توجـه بـه اهمیـت اسـتفاده از غذای سالم، لزوم توجه به اقدامات بهداشتی و کنترل موادغذایی در شرایط اضطراری مشهود است . ارزیابی نقاط بحرانی از نظـر آلودگی طی مراحل تهیه و نگهداری موادغذایی لازم است تا غذایی سالم و با کیفیت بالا به دست مردم ح ادثه دیده برسـد . در اصل مقاله در مورد توزیع موادغذایی , تکنیک های تغذیه , برقراری الویت ها , بـرآورد احتیاجـات مـواد غـذایی و فـراهم نمـودن موادغذایی بحث شده است