سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا سرخوش – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران
فروغ کریمی – کارشناس پژوهشکده فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

مدیریت مورد نیازمند دسترسی سریع به داد ه های بیمارانی است که در محل های گوناگون توسط سیستم های اطلاعاتی درمانی
و عملیاتی مختلف، جمع آوری و نگهداری می شوند و مدیرانِ مورد با توجه به اهمیت اتخاذ تصمیم در مورد ارائه اثربخشترین راهکار
درمانی برای بیمار، به این داده ها نیاز دارند . اصولاً در محیط کلینیک ها و درمانگاه ها دو نوع تصمیم گیری دیده می شود ؛ تصمیم گیری
تجاری و سیستم های پشتیبان این نوع تصمیم گیری برای حمایت از تصمیم های استراتژیک، اجرایی، تحلیل های مالی، مدیریت
کیفیت و … در یکسو و در س وی دیگر تصمیم گیری کلینیکی و سیستم های پشتیبان این نوع تصمیم گیری برای حمایت از تصمی م های
اورژانسی، نوع درمان پیشنهادی، نوع تجویز دارویی و … هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ هدفی که دنبال می کنند، متفاوت
می باشند. هدف این مقاله ارائه مدلی می باشد که بتوان د از اطلاعات موجود در سیستم های پشتیبان تصمیم هر یک از این دو نوع
تصمیم گیری برای بهره گیری در ارائه اقتصادی ترین و اثربخشتری ن راهکار درمانی به منظور مدیریت مورد کلینیکی، بهره کامل را ببرد
و مدیریت مورد بعنوان راهکاری نوین و عملی برای بسیاری از کلینی ک ها و درمانگاه ها معرفی می گردد تا بتواند هم برای بیمار بعنوان
مورد کلینیکی و هم برای پزشکان و صاحبان سرمایه گذاری و مدیران درمانی کشور، صرفه جویی های زمانی و ریالی به همراه داشته
باشد