سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود تابش – استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی، دانشگاه تهران
سیاوش هومهر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی، دانشگاه تهرا

چکیده:

کاهش میزان نشت در شبکه های آبرسانی یکی از روشهای اصلی مدیریت شبکه های توزیع آب در کشورهای مختلف به حساب می آید . مدیریت فشار به عنوان یکی از کارامدترین و اقتصادی ترین روش های کنترل نشت در شبکه های آب می باشد . در این رابطه سعی بر این است که فشار در گره های شبکه با استفاده از مخازن و شیرآلات و ایجاد زونهای مناسب فشاری، به حداقل مقدار ممکن نزدیک شود . هرچند کاهش کنترل نشده فشار منجر به کاهش نشت می گردد، اما می تواند باعث کاهش میزان قابلیت اطمینان سیستم نیز بشود . بهترین راه حل آنست که هد فشاری در گره های شبکه تا حد ممکن به حداقل هد استاندارد نزدیک شوند . ساده ترین راه رسیدن به این حالت استفاده از شیرهای تنظیم دبی و فشار بخصوص شیرهای فشار شکن می باشد . در این مقاله مدلی به منظور یافتن حالت بهینه تنظیم شیرآلات در شبکه با هدف کمینه کردن فشار و در نتیجه کاهش نشـت ایجـاد شـده اسـت . به همین منظور برنامه ای کامپیوتری براساس روش تحلیل هیدرولیکی مبنتی بر فشار HDSM (Head Driven Simulation Method) جهت آنالیز دینامیکی بلند مدت شبکه Matlab 7.0 به وسیله نرم افزار (Extended Period Simulation) نوشته شده است . همچنین تکنیک الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی سیستمبراساس فشار گره ها مورد استفاده قرار گرفته است . دراین تحقیق از شیرهای فشار شکن جهت کاهش فشار استفاده شده است . با استفاده از این مدل با بدست آوردن هد بهینه خروجی شیرهای فشارشکن، حداقل فشار لازم جهت ارضای تمامی تقاضاها در گره ها که کمترین نشت را نیز ایجاد می کند، بدست می آید . با بکار بردن مدل بر روی یک شبکه نمونه توانمندیها و قابلیتهای آن ارزیابی شده است .