سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد حسیبی – معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده:

غذا یکی از نیازهای مردم بلادیده در هنگام بحران و حوادث غیر مترقبه از میان چهار نیاز اصلی ، آب ، غذا ، سـرپناه و امنیت می باشد . غذا خود به سه گونه می تواند به عنوان عامل بحران مطرح گردد : غذای ناسالم به عنوان عامل اصلی بحـران که به تنهایی باعث بحران هایی چون اپیدمی، وبا ، یا سایر بیماریهای منتشره از طریق غـذا گـردد . غـذای ناسـالم بـه عنـوان عامل فرعی ، باعث بروز بیماری هایی بصورت اپی دمی در کنار بحران اصلی گردد . کمبود غذا و یا عدم برنامه ریزی هدفمند در توزیع آن که می تواند عامل سوء تغذیه دربحران زدگان و امداد گران شود . با توجه به خطر ایجاد بحران توسط غـذا یـی کـه کنترل های سلامت آن انجام نشده است لزوم سازماندهی در تأمین غذای سـالم در ب حـ ران هـا و حـوداث غیـر مترقبـه کـاملاً محسوس می باشد .
متن : در بحران سازمانهای درگیر درامر غذا در بحران به دو گروه تقسیم بندی می شوند : الف ) سازمانهای ناظر بر سلامت وتوزیع شامل -۱ الف – دانشگاههای علوم پزشکی ( نظارت بر سـلامت غـذا در پروسـه تولیـد و توزیع کلیه فرآورده های غذایی ) -۲ الف – سازمان دامپزشکی ( نظارت بر تولید و توزیع فرآورده های خام دامی و طیور ) -۳ الف – سازمان غله ( نظارت بر تأمین آرد مورد نیاز ) -۴ الف – اداره بازرگانی ( ناظر بر کالا های سهمیه بندی و تنظیم بازار ) ، ب ) سازمانهای عامل در تهیه و ت وزیع غذا شامل -۱ ب – جمعیت هلال احمر -۲ ب – NGO ها ، موسسات خیریه – نیروهـای مردمی -۳ ب – نیروهای مسلح است . در خصوص وظایف هریک از سازمانهای مذکور هنگام بحران به منظور جلوگیری از تداخل مـسئولیت یـا مـوازی کـاری ایجـاد
سامانه مدیریتی نظارت بر غذا در بحران اجتناب نا پذیر است . عدمهماهنگی سازمانهای مذکور در بحران منجر به فساد مقـادیر متنابهی از مواد غذائی ارسالی به منطقه بحران می شود ، همچنین فیدبک ( باز خورد ) مصرف بعضی از مواد غذائی فاقد مجوز توزیع نیز کسب نگردیده و نیز بدلیل عدم مستند سازی بررسی نم ی گردد . در خصوص ک نترل مواد غـذای ی اهـدائی داخلـی و
خارجی نحوه کنترل سلامت این مواد با توجه به اینکه مقداری از این مواد غذایی غیر مأنوس با فرهنگ مصرف مـردم و یـا بـا مصرف بسیار پایین و گاه تاریخهایً ا غیر قابل مصرف بوده که به منطقه وارد می شود ، لزوم کنترل و تفکیک کلیه هـدایا ی مردمی و یا کمکهای خارجی و نهایتاً صدور مجوزهای شفاف را مبنی بر مصرف یا عدم مصرف و تفکیـک ایـن محمولـه هـا در محل های خاص تحت عنوان انبار تفکیکی یا بار انداز قبل از توزیع ایجاب می نماید . نحوه تفکیک مواد غذایی و تـرخیص ایـن مواد توسط گروههای توزیع کننده و عوامل تأمین و تدارک غذایی بحران زدگان و تـدوین چـک لیـست هـای مـذکور در هـر مرحله ضروری و لازم است که در این خصوص بحث خواهد شد . بحث و نتیجه گیری : با توجه به اینکه کـشور عزیزمـان ایـران یکی از نقاط خطر پذیر محسوب می شود که امکان اتفاق بلایایی بزرگ در آن وجود داشـته و مع مـولاً در مواجـه بـا معـضلات بصورت مردمی و غیر برنامه ریزی شده از قبل اقدام می گردد که در نتیجه از توان نیروهای موجود بهره گیری کامل بـه عمـل نمی آید ، لازم است که کلیه مراکز و سازمانهای مذکور در متن در سـه مرحلـه : شناسـایی و آمـادگی قبـل از بحـران ، نحـوه عملکرد در ه نگام بحران ، نحوه خروج و عملکرد بعد از بحران مورد بررسی قرار گرفته و تمرین لازم صورت پذیرد تا مخـاطرات استفاده از غذای ناسالم در منطقه بحران زده به حداقل خود برسد