سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یاسر محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی،
مهدی رحیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی،
حسن خسروی – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، گروه احیاء مناطق خ
ایمان اسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، گروه احیا

چکیده:

هدف از این تحقیق، مدیریت هدررفت آب درکانال های انتقال آب شهرستان زرین دشت از استان فارس می باشد . این مطالعه از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه با آلفای کرونباخ ۰ / ۷۲ که نشان از پایایی مقیاس اصلی آن است، استفاده شده است . روایی پرسشنامه نیز توسط اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران مورد تایید قرار گرفت . جامعه آماری این تحقیق شامل ۴۶۴۸ نفر از زارعین شهرستان زرین دشت بود که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه به تعداد ۱۵۰ نفر تعیین شد و برای انتخاب نمونه ها، روش نمونه گیری چند مرحله ای مورد استفاده قرار گرفت . نتایج حاصل از اولویت بندی مشکلات انتقال آب و کانال ها نشان داد که طولانی بودن کانال ها، و به دنبال آن تبخیر بیش از حد آب از کانال ها، رویش علف های هرز در مسیر انتقال آب و از همه مهمتر خاکی بودن کانال ها از مسائل و مشکلات مهم انتقال آب در شهرستان زرین دشت به شمار می روند . همچنین اولویت بندی سازوکارهای مدیریت هدررفت آب درکانال های انتقال نشان داد که بسیاری از سازوکارهای بسیار مهم مانند » مشارکت کشاورزان در تامین هزینه برقی کردن چاه ها « و » مشارکت کشاورزان در لایروبی کانال ها « در اولویت های آخر از لحاظ اجرا از دیدگاه کشاورزان قرار می گیرند که این امر نشان دهنده عدم توجه به این سازوکارهای بسیار مهم در زمینه مدیریت هدررفت آب در سیستم های انتقال آب در شهرستان زرین دشت است .