سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حجت کرمی – دا نشجوی دکتری دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عبدالله اردشیر – استادیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عبدالکریم جلالی – کارشناس ارشد مهندسی عمران – آب
کوروش بهزادیان – کاندیدای دکتری دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

آب به حساب نیامده در حالت کلی از اختلاف بین حجم آب تولیدی و مقدار آب مصرفی ثبت شده محاسبه می شود . در این تحقیق سعی شده است مدیریت هدررفت در سیستم های توزیع آب با تأکید بر آبهای به حساب نیامده بررسی گردد . بعنوان مطالعه موردی در استان فارس، شهرستان مرودشت با توجه به آمار بالای تلفات آب، وضعیت نابسامان شبکه توزیع و رشد بی رویه شهرسازی بعنوان پایلوت تحقیقاتی کاهش آب به حساب نیامده انتخاب گردید . برای این منظور ابتدا میزان آب به حساب نیامده بر اساس تلفات فیزیکی و غیرفیزیکی سیستم محاسبه شد . برای محاسبه مقدار واقعی آب به حساب نیامده در یک سیستم تامین و توزیع آب از توصیه انجمن آب آمریکا استفاده شده است . بر اساس نتایج، میزان آب به حساب نیامده شهرستان مرودشت ۴۷ درصد بدست آمد . این میزان آب به حساب نیامده نشان دهنده میزان بالای هدررفت آب در یک سیستم استاندارد شهری می باشد . سپس خسارات اقتصادی آب به حساب نیامده به تفکیک اجزای تشکیل دهنده بدست آمد . در نهایت به منظور مدیریت شبکه آبرسانی موجود، راهکارهای مدیریتی مناسب جهت کاهش تلفات آب ارائه شده است .