سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا شیخ هادی – سازمان صنایع هوافضا

چکیده:

تعریف بحران : حادثه ای است که بر اثر رخدادهای طبیعی و انسانی که بصورت ناگهانی ایجاد شده، مشقات و سختی هایی را به یک مجموعه یا جامعه تحمیل می کند و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق العاده دارد . و کلاً یـک بـلاینترل نشده و یا ترکیبی از بلایا که بدرستی مدیریت نشده اند می تواند منجر به بحران ش وند و هنگامی ایجـاد مـی شـود کـه
حوادث غیرمترقبه با آسیب پذیری جامعه، تلاقی پیدا کند . مدیریت بحـران : علـم و هنـر برنامـه ریـزی، سـازماندهی، هـدایت و رهبری بصورت یکپارچه، جامع و هماهنگ و با بهره گیری از ابزارهای در اختیار تلاش می کند، خطرات ناشـی از بحـران هـای مختلف بر ا ساس مراحل چهارگانه مدیریت بحران ( پیشگیری / آمادگی / مقابله / بازتوانی و بازسازی ) کنترل نمایـد و یـک فراینـد
عملکردی است . سازمان معین : به سازمانی اطلاق می شود که وظیفه امداد رسانی و کمک رسانی به سازمان آسیب دیده ( معان ) را بر عهده دارد . سازمان معان : سازمانی که در حواد ث غیرمترقبه دچار آسیب شده و نیـاز بـه امـداد رسـانی دارد . تعریـف اصـول چهارگانه : پیشگیری : اقداماتی که قبل از بحران، حین بحران و بعد از بحران با هدف جلوگیری از وقوع مخاطرات و کاهش آثـار زیانبار آن انجام می شود . آمادگی : مجموعه اقداماتی است که توانایی یک مجموعه را در مقابل مراحل مختلـف مـدیریت بحـران افزایش می دهد . مقابله : ارائه خدمات اضطراری است که بدنیال وقوع بحران با هدف نجات جان و اموال انسانها، اسناد، تـامین و جلوگیری از گسترش خسارات و تلفات انجام می شود . بازتوانی : بازگرداندن جامعه آسیب دیده به شرایطی که بتوانـد موقتـاً بـ ه حیات خود ادامه بدهد . بازسازی : بازگرداندن جامعه آسیب دیده پس از بحران به شـرایط عـادی، بـا در نظـر گـرفتن ویژگیهـای توسعه پایدار و ضوابط ایمنی انجام می شود . چشم انداز مدیریت بحران در سازمان صنایع هوافضا : تـشکیل تـیم هـای سـه گانـه امدادی از طریق سازماندهی / آموزش / تجهیز / و انجام تمرین و مانور در جهت فرهنگ سازی کارکنان و رسیدن به ظرفیت های لازم برای آمادگی و مقابله با حوادث غیرمترقبه در حد مقدورات سازمان می باشد . هـدف طـرح امـداد و نجـات : قبـل از بحـران : تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی، آمادگی ارائه پیشنهادات حین بحران : بکارگیری نیروهای امدادی در مرحله مقابله و امداد رسانی بعد از بحران : برگرداندن اوضاع به حالت موقت و اولیه و توسعه مجددسیستم پشتیبانی و کمکی : اجرای برنامه های آموزشـی و
پژوهشی و انجام تمرینات و مانور – اصل سازماندهی : تیم های امدادی بصورت مجازی سازماندهی شده، سه تیم امداد و نجـات و کمکهای اولیه / تامین / تخلیه و احتیاط تشکیل شده اند که هر کدام در شرایط قبل، حین و بعد از بحران وظـایفی را بـر عهـده دارند . اصل آموزش : اجرای دوره های آموزشی عمومی و همگانی و تخصـصی بـرای کلیـه کارکنـان بمنظـور چگـونگی رفتـار در
شرایط بحران و همچنین هماهنگی با سا زمانهای امدادی همجوار می باشد . اصل تمرین و مانور : یکی از شیوه های مهم آمـادگی در برابر حوادث غیرمترقبه انجام تمرین و مانور است . با انجام تمرین و نقاط قوت و ضعف سیـستم مـشخص مـی شـود کـه در صورت عدم انجام آن در شرایط بحرانهای واقعی می تواند بحران ثانوی ایجـاد نمایـد . تعریـف سـتاد بحـران : ایـن سـتاد بمنظـور
سیاست گذاری و اجرای مصوبات ستاد عالی بحران وزارت و انجام هماهنگی امور اجرایی، تصمیم گیری مناسب و پـشتیبانی از ستادهای بحران گروهها تشکیل می شود . شرح وظایف ستادهای بحران سازمان / گروه / صنعت :- قبـل از وقـوع حادثـه ( مراحـل پیشگیری / آمادگی / ارزیابی )- هنگام وقوع حوادث ( مرحله مقابله )- بعد از حوادث ( مراحل بازتوانی / بازسازی ) هدف کلی مدیریت بحران سازمانی :- ایجاد یک الگو برای کلیه سازمانهای دولتی و غیردولتی بمنظـور یکپـارچگی در مفـاهیم مقابلـه بـا بحـران و گسترش این فرهنگ بین جامعه کوچکتر مانند خا نواده می باشد . چنانچه تمامی برنامه ریزی های عملکردی برای وضعیت های مختلف بحرانی انجام و تمرین و مانور شوند در شرایط اضطرار شدت آسیب جامعه را کاهش می دهد که برای انجـام ایـن کـار
لازم است سازمانها کمیته های سیاست گذاری کاهش دائمی مخاطرات بحـران، مقابلـه، پـشتیبانی و لجـستیک بـرای سـطوح مختلف سازمانی مختلف تشکیل، تا نقاط آسیب پذیر جامعه موردنظر شناسایی شوند .