سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدزاده عطار – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – ستاد هدایت درمان

چکیده:

با کنترل و جمع آوری مناسب آبهای جاری و خروشان در سطح هر منطقه توسط یک سـد ، مـی تـوان عـلاوه برجلـوگیری از اتلاف این آبها ، استفاده بهینه از این نعمت الهی بعمل آورد . مدیریت واحد نیزبه مانند سدی است که می تواند با ذخیره و جمع آوری آبهای خروشان در سطح منطقه آن را منـسجم نموده و در جهت اهداف مشخص و تعریف شده مورد بهره برداری قرار دهد . طبیعی است عدم کنترل کافی ایـن آب هـای خروشان علاوه بر اینکه نمی تواند مفید و مؤثر باشد خود می تواند معضلات موجود را چند برابر نماید . یک سد خوب ، سدی است که تمام مشخصات لازم در آن لحاظ شده باشد . بـا مطالعـه ، کـار کارشناسـی و بررسـی همـه جوانب می توان سدی با ظرفیت مشخص ، در محل معین و بازدهی مناسب پیش بینی نمود . حوادث غیرمترقبه و بحرانها مانند آبهای خروشان ازقسمتهای مختلف سرازیر می گردد و خودبخود هر شاخه می تواند تخریـب زیادی ایجاد نماید . حال آنکه با مدیریت واحد و اقدام کارشناسـی مـی تـوان ایـن حـوادث را کنتـرل کـرد ، از طغیـان آن جلوگیری نمود و از انرژی آن به نحو مطلوب استفاده کرد بطوری که حتی می توان یک حادثه مانند زلزله یا سیل را بـه دیـد مثبت نگاه کرد و از آن استفاده و بهره برداری بهینه نمود
مدیریت واحد می تواند به موقع و مؤثر عمل نموده ، جلوی تخریب بیشتر را بگیرد و بسرعت بحران را کنترل نماید اگر : مدیریت واحد و مشخص باشد – ضمانت اجرایی مناسب داشته باشد .
اعتبارات مشخص داشته باشد – اختیارات کافی دارا باشد . مورد توافق حداکثر باشد – . برنامه عملیاتی مشخص و معینی ارائه نماید . جایگاه قانونی محکم و مشخص داشته باشد . در غیر اینصورت نه تنها مدیریت لازم نیست بلکه وجود آن خود به مانند سد شکسته ای است که نه تنها مفید و مؤثر نمی باشد بلکه می تواند مشکلات ومعضلات راچندین برابرنماید وباانباش ت موقت وظاهری آرام ، به یک دفعه آنچنان بحرانی ایجـاد می نماید که دیگر به آن حادثه نمی توان گفت بلکه فاجعه بوده و قابل کنترل و مهار نمی باشد . لذا باید در صدد ایجاد مدیریت واحد مشخص و قاطع باشیم نه اینکه صرفا ما ، رفع تکلیف کرده ، سدی خاکی و سـست بنـا نموده و بعد در موقع بروز سیل و بحران انتظار تصمیم و اقدام مناسب داشته باشیم .