سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
حبیب اله بازدار – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی اکتشاف معدن دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اراک
آزاده آگاه – هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اراک

چکیده:
معدنکاری بطور عمومی و معدنکاری زیرزمینی آن هم درمعادن زغال سنگ بطور خصوصی یکی ازپرمخاطره ترین حرفه ها دربین صنایع محسوب میگردد نیروی کارفعال دراینبخش همیشه خود را بین مرگ و زندگی می بیند سالانه بسیاری ازحوادث رخ داده برای کارگران فعال دراین بخش منجر به معلولیت و یامرگ میگردد بااین حال مدیریت و ارزیابی ریسک یکی ازراهکارهای جامع و مفید می باشد که میتواند درکاهش این حوادث تاثیر بسزایی داشته باشد بررسی اماری حوادث درمعادن زغال سنگ و تجزیه و تحلیل آنها میتوانداطلاعات باارزشی را درخصوص شرایط رخ دادن حوادث دراختیارمابگذارد بااستفاده ازاین اطلاعات میتوان با اتخاذسیاستهای کاری و راهکارهایمناسب ازبروز بسیاری ازحوادث جلوگیری نمود این تحقیق سعی براین دارد که بررسی اماری حوادث رخ داده درچندمعدن زغال سنگ و سیاستهای اتخاذشده درجهت کاهش این حوادث را نشان دهد