سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
وحیده فتوره چی – دانشجوی کارشناسی مدیریت صنعتی، تولید، پردیس ارس جلفا، دانشگاه تهران

چکیده:
توانایی سود در انعکاس عملکرد دوره های جاری و آتی شرکتها، عاملی اساسی در تعیین ارزش ذاتی شرکت است. هدف از پژوهش حاضر تبیین ارتباط بین مدیریت واقعی سود و هزینه سرمایه شرکت میباشد، جهت یافتن پاسخی منطقی برای پرسش فوق اقدام به تدوین فرضیههای پژوهش در راستای اهداف علمی و کاربردی پژوهش گردید. در ادامه جهت آزمون فرضیههای پژوهش اقدام به اخذ نمونه آماری از جامعه مورد مطالعه، یعنی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در قلمرو زمانی ۵ ساله براساس صورتهای مالی سالهای ۸۸۱۱ تا ۸۸۳۱ شرکتهای مورد مطالعه قرار گرفته است. بعد از اخذ نمونه آماری و جمعآوری دادهها اقدام به محاسبه متغیرهای مورد آزمون از طریق نرمافزار Excel و نهایتاً تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از طریق آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره از طریق نرمافزار SPSS نمودیم. . مدیریت سود میتنی بر فعالیتهای واقعی به خاطر قابلیت دستکاری ممکن است که هزینه سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد. انتظار می رفت که جریان نقد عملیاتی غیرعادی بالا، باعث افزایش هزینه سرمایه شرکتها شده و عکس العمل های بازار را در پی داشته باشد. دستکاری فعالیتهای واقعی، کیفیت سود گزارش شده را کاهش می دهد و باعث افزایش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه گذاران می گردد و موجب می شود تا ریسک اطلاعات و در نتیجه هزینه سرمایه نیز افزایش یابد.