سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
حسین علیپور – دکترای تخصصی صنایعف استاد دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل
ناصر تقی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل
رسول صبوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل

چکیده:
اهمیت انتقال تکنولوژی و نقش آن در توسعه صنعتی کشورها و پر کردن شکاف تکنولوژیکی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه انکار نشدنی است و یکی از عوامل که نقش حیاتی را در این زمینه دارد، مدیریت و هدایت کارا و اثربخش انتقال تکنولوژی می باشد . انتقال تکنولوژی براساس شرایط دهنده و گیرنده تکنولوژی ، با روش های مختلف و وسایل مختلف امکان پذیر است. در این مقاله، فرایند انتقال تکنولوژی تشریح شده است. موانع مهم انتقال تکنولوژی و راهکار غلبه بر این موانع بیان شده و نیز به کانال جریان تکنولوژی ، مدل مفهومی و مراحل انتقال تکنولوژی و چارچوب فرهنگی انتقال تکنولوژی پرداخته می شود.