سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدحسین حسینی نورزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدهادی افشار – استادیار دانشکده عمران – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تامین آب امری هزینهبر است؛ لذا برای صرفهجویی، تمامی مصرفکنندگان باید آموزش یابند که چگونه مصرف را کاهش داده و آب را برای استفاده مجدد تا جایی که ممکن است پاکیزه نگاه دارند . صنایع معدنی به عنوان یکی از مهمترین مصرفکنندگان آب و تولیدکنندگان فاضلاب شناخته میشوند؛ بنابراین برای رفع نگرانیهای عمومی جامعه در مورد بحران منابع آب، باید روش کارآمدی برای مدیریت بهینه تامین منابع آبی خود اتخاذ نمایند . از آنجایی که آب ارزش اقتصادی دارد، آحاد جامعه خصوصاً مصرفکنندگان عمده، باید با بهره برداری بهینه سعی در پایدار نمودن منابع این عنصر حیاتی بنمایند . در سالیان اخیر، حل اینگونه مسائل پیچیده بهینهسازی و چالشهای آنها مورد توجه محققان بسیاری در سراسر دنیا بودهاست . یکی از راههای چیره شدن بر پیچیدگیهای این مسائل، بهرهگیری از فرآیند – های حل کاوشی مبتنی بر هوش بشری یا الهام گرفته از طبیعت میباشد . جستجوی ممنوعه روشی قدرتمند مبتنی بر اصول جستجوی هوشمند میباشد . ریشههای اولیه این روش به روش معروف جستجوی محلی نزولی باز میگردد . جستجوی ممنوعه این قابلیت را دارد که از گرفتار شدن در بهینههای محلی فرار نموده و با ذخیره سوابق جستجو در حافظة خود، امکان کاوش در نقاط بیشتری از فضای شدنی مساله را فراهم آورد . ایده اصلی روش، اجازه انجام حرکت – های سر بالایی ( حرکتهایی که مقدار تابع هدف را بهبود نمیبخشد ) به امید فرار از بهینههای موضعی و جستجوی سایر نقاط فضا میباشد . همچنین برای جلوگیری از ایجاد دور و بازگشتن به نقاط بهینهای که قبلاً مورد کاوش قرار گرفتهاند، این نقاط در لیست ممنوعهای ذخیره میگردند . در نهایت فرآیند جستجو با ارضای معیار توقف پایان می – پذیرد . در این تحقیق تلاش شدهاست که پس انجام کاوش در اصول روش جستجوی ممنوعه استاندارد، مسالة فرضی تامین منابع آب یک مجتمع صنعتی تولید مس در طول یک دوره بهرهبرداری به روش مذکور حل و نتایج مورد بررسی قرار گیرد