سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۲۲
نویسنده(ها):
حسن حیدری – دکتری برنامه ریزی شهری و روستایی
هوشنگ رستم پور – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
عبدالرسول رمضانی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:
پیچیدگی مسائل حمل و نقل در شهرها، دلیلی بر توجه ویژه توسط مدیران شهری برای حل مسائل این حوزه می باشد. از آنجایی که تاکسی ها در شهر بوشهر به دلیل قابلیت های ویژه ای چون ظرفیت کم، تردد بالا و راحت و سرعت بیشتر، قسمت اعظم جابجایی و حمل و نقل مسافر را بر عهده دارند. مدیریت صحیح و ساماندهی ویژه ای را می طلبد که این مهم با شناسایی و ارزیابی مشکلات مربوط به وضعیت سیستم حمل و نقل تاکسیرانی امکان پذیر است. در این مطالعه از روش های کتابخانه ای، پیمایشی و برداشت های میدانی استفاده شده و روش بررسی و تجزیه و تحلیل نیز به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. از مدل تجزیه و تحلیل سیستماتیکی SWOT نیز جهت تجزیه و تحلیل قوتها، ضعفها، فرصتها و ت هدیدها در وضعیت حمل و نقل به ویژه در حوزه تاکسیرانی بوشهر پرداخته شده است. از نرم افزار تخصصی Gis Arc نیز به منظور تههی نقشه و همچنین از روش های کیفی برای تحلیل بخشی از اطلاعات میدانی مقاله استفاده شده است. در این مقاله به ضورتر ساماندهی خطوط تاکسیرانی و معرفی خطوط فعال تحت پوشش سرویس دهی تاکسیرانی پرداخته می شود. ازائه راهبردهای ساماندهی تاکسیرانی شهر بوشهر با استفاده از مدل Swot، نحوه توزیع سفرهای صورت گرفته در محلات شهری، برآورد تعداد سفرهای تولید شده در خیابان های اصلی شهر، تعیین محل ایستگاه های تاکسی، شناسایی خطوط پرترددی که فاقد سرویس دهی تاکسی بوده از نتایج این مطالعه بوده و در نهایت نیز به ارائه راهکارهای جهت ساماندهی بهتر سیستم تاکسیرانی در شهر بوشهر پرداخته می شود.