سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

دادور لطف الله زاده – کارشناس ارشد خاکشناسی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
جمال قدوسی – استاد یار پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

بر اساس آخرین آمار و اطلاعات موجود مشخص گردیده است که حدود %۲ از جمعیت جهان بطور مستقیم در مراتع اشتغال بکار دارند (۸) با توجه به افزایش جمعیت جهان و اینکه بیش بینی شده است جمعیت جهان در سال ۲۱۱۰ به حدود ۱۰,۵ میلیارد نفر برسد (۱۰) ، ضرورت و لزوم توجه بیش از بیش به مراتع که دام های اهلی و وحشی وابسته به آنها می باشد، اجتناب ناپذیر بوده و از اهمیت زیاد برخوردار است . از آنجا که عوامل متعددی در سیر قهقرایی مراتع و تشدید تخریب آنها که خود منجر به پسرفت خاک و آب می شود، وجود دارند، از اینرو، لازم است توجه ویژه ای به جلوگیری و ممانعت از رخداد چرای مفرط، بوته کنی و قطع درختچه ها و درختان برای مصارف سوخت و بهره برداریهای بی رویه از گیاهان برای مصارف صنعتی شوند (۱) در این میان رخداد و تشدید انواع فرسایش آبی و حادث شدن خشکسالی ها و خصوصیات خاک نیز از جمله عوامل موثر در پسرفت و تخریب منابع خاک و آب و گیاه می باشند که موجب نابودی مراتع از طریق از بین بردن خاک و پوشش گیاهی می شوند (۳ و۱۶ ).