سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید جاوری – استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده:

هدایت و برنامه ریزی در راستای پیش بینی و کنترل خشکسالی های اقلیمی از مهمترین عوامل مدیریتی در کاربرد اقلیم و تغییرات اقلیممی باشد. برای هدایت و کنترل خشکسالی های اقلیمی باید از مدل های هدایت کننده و پیش بینی کنندة تغییرات اقلیمی استفاده کرد . بر این اساس برای کاربردی کردن مدل های مدیریتی و هدایت کنندة خشکسالی اقلیمی از سری های بارش ایستگاههای انتخابی ایران استفاده شده است . جهت هدایت و کنترل خشکسالی های اقلیمی از مدل هموارسازیو هدایت کنندة براون استفاده شد. با توجه به کاربرد مدل براون ، خشکسالی اقلیمی ایستگاههای مورد نظر پیش بینی شد . با پیش بینی خشکسالی اقلیمی ایستگاههامی توان ازاستراتژی های مدیریتیدر زمینه کاهش خسارتهایخشکسالی استفاده کرد.راهبردهای مدیریتی و کنترل خشکسالی ها مشخص کنندة دامنة تغییرات میزان ارزیابی کاهش خسارتهای ناشی از خشکسالی هامی باشد که در این راستا ارزیابی های لازم به منظورکاهش میزان خسارتهای خشکسالی در ایستگاههای انتخابی ایران انجام گرفت . با این وجود می توان برای کاهش میزان خسارتهای ناشی از خشکسالی های اقلیمی از مدیریت اقلیمی استفاده کرد.