سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی رضایی – مدیر واحد سیستم ها
سعید شایان کیا – کارشناس محیط زیست واحد سیستم ها (SHEQ)

چکیده:

مدیریت و ارائه گزارش عملکرد زیست محیطی با بهره گیری از( KPIs ( Key Performance Indicatores زیست محیطی علیرغم حفاظت از محیط زیست و پایداری آن می تواند منجر به سودهای عظیم تجاری برای صنایع نیز شود. شاخص‌ های کلیدی عملکرد ، معیارهای اندازه‌گیری مالی و غیر مالی هستند که به منظور تعیین کیفیت اهداف و انعکاسعملکرد استراتژیکیک سازمان به کار برده می شوند . این شاخص ها به منظور ارزیابی موقعیت کنونی صنعت و تعیین راهکارهای مناسب برایهوشمند کردن کسب و کار استفاده می‌شوند. فعالیت مراقبت و بازبینی شاخص‌های کلیدی عملکرد در طول زمان به عنوان یک موضوع شناخته شده در مراقبت از فعالیت کسب و کار صنایع مطرح می باشد . شاخص‌های کلیدی عملکرد اغلب به عنوان یک ارزش‌ استفاده می شوند و برای اندازه‌گیری فعالیت‌هایی از قبیل میزان سودمندینقش رهبری در توسعه سازمان ، اشتغال، خدمات و رضایت ، بامشکل مواجه می باشند .