سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد صادقی نژاد – مهندس هوافضا، مرکز طراحی هواگرد، صنایع هواپیماسازی ایران، شاهین شهر
علی مظفری – دکتر هوافضا، گروه سازه، استادیار دانشکده هوافضا-سازه، دانشگاه صنعتی خواجه

چکیده:

امروزه بدون داشتن دیدی وسیع به نیازهای مشتری- الزامات و مقررات هوانوردی- سازمان مقام مجاز در صلاحیت پرواز- اقتصاد بازار و داشتن سازمانی چابک و منطبق با الزامات سیاستی، اجرایی و مقرراتی- ورود به طراحی، توسعه و تولید هواپیما در عرصه هوانوردی سیویل غیر ممکن به نظر می رسد. ایمنی و پایایی رقابتی حرف اول و بدون چون و چرای مشتریان، کاربران و کرافرمایان و مقام صلاحیت دارد هوانوردی سیویل و حتی نظامی است. مدیریت پایایی در سازمان طراحی، توسعه و تولید هواپیما با هدف تامین اقتصاد سودآور خطوط هوایی مبتنی بر اجابت دو الزام کلیدی و مورد انتظار قابلیت اطمینان اعزام و قابلیت اطمینان عملیات هواپیما تعریف شده و برقرار می گردد، و این برقراری مگر با برپایی سازمانی برای پایایی و داشتن نرم افزاری با نام برنامه جامع تامین قابلیت اطمینان و ایمنی پرواز، میسر نمی شود. این مقاله منعکس کننده پژوهش انجام شده در زمینه پایایی در عرصه هوایی با تمرکز بر معرفی این مدیریت نوین با منور ساختن زوایای مهم آن به منظور بهره برداری احتمالی در سازمانهای نوپای طراحی، توسعه و تولید هواگرد می باشد. کوشش شده المانهای کلیدی که، بشکل بنیادی ارکان مدیریت پایایی را در سازمانهای طراحی، توسعه و تولید، مشخص می سازند، مورد بحث و بررسی قرار گیرد و با واضح ساختن آنها، جلب توجه گردد و توجیه کافی در متحول ساختن دیدگاه های مدیریتی سازمان های مورد نظر بوجود آید. همچنین با ارائه نمونه ساختار و معاری ساده سازی شده سازمانی پایایی کانون، به تاثیر و اهمیت یک سازماندهی مناسب تاکید شده است. مطالب درج شده در این مقاله مستقیما در نظامنامه سازمانهای کاندیدای اخذ صلاحیت و تاییدیه (تائیدیه سازمان طراحی DOA) از مقام صلاحیت دار موثر است و با نفوذ المانهای کلیدی مدیریت نوین در سازمان و عرضه طرح و محصولی پایا آنرا قادر به ماندگاری موفقیت آمیز خواهد نمود.