سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کریم آتشگر – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

امروزه رویکرد غالب درمدیریت پروژ ه ها ، رویکردفناوری محورمی باشد . بطوریکه س یستم مدیریت پروژه هابراساس مؤلفه های این رویکردغالب، طراحی واجرامی گردد .این مقاله بمنظور ارتقاءاثربخشی وکارایی سیستم مدیرت پروژه ،ابتداضمن مشخص کردن نتایج موردانتظار ازانتخاب رویکردانسان محور ،آنرا بجای رویکردفناوری محوردرمدیریت پروژه ها پیشنهادمی نماید . باتوجه به جدید بودن رویکرد انسان محوری ، ونبودمطالعات نظری مدون ارائه شده درایران ،رویکردفوق می تواندنقطه عطفی برای تحول مدیریت پروژه درایران گردد .این مقاله برای اجرایی کردن رویکرد فوق، بااستفاده ازروش "مشخصات ذاتی" به طراحی کلیات و محورهای یک سیستم مدیریت پرو ژه انسان محورمی پردازد .باوجودنوین بودن طرح ارائه شده، انتظار میرود ، ارتقاءاثربخشی وکارایی نظام مدیریت پروژه، برآوردواقعی تر ز مان اجرای فعالیتها ،وتطبیق پذیری سیاستهای اجرایی بامحیط پروژه،بویژه پروژه هایی که ازفناوری بالایی برخورارهستند،ازنتایج اولیه اجرای مدیریت پروژه انسان محورباشد.