سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیرحسین خامنه – کارشناس ارشد مهندسی صنایع – صنایع و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرای
حمیدرضا افشاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

مقاله حاضر رویکردی تحلیلی در زمینه های » مدیریت پروژه « به صورت عام و » مدیریت پروژه های نرم افزاری « به طور خاص دارد . اهمیت این تحلیل در قابلیت کاربرد نتایج آن برای مهندسین صنایع و نرم افزار برای فعالیت تخصصی و دقیق می باشد . این مهم با تسلط نگارنده بر استانداردها و متدولوژی های مورد استفاده در دو محور موضوعی فوق محقق شده و به تفصیل میتواند مسایل مدیریتی حاکم بر پروژه های واقعی را پوشش داده و آنها را تا تحقق کامل اهداف هدایت و مدیریت نماید .