سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکرم بمانی – کارشناس ارشد محیط زیست, دانشگاه تهران

چکیده:

در این بررسی وضعیت موجود تولید و ذخیره و محوه مدیریت مواد زائد صنعتی شهرک صنعتی یزد با مساحت ۶۸۶ هکتار و ۲۵۶ واحد فعال مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی وضعیت موجود پسماندهای صنایع از پرسشنامه استفاده شد. تعداد ۱۱۷ نمونه از گروههای مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه رابطه بین وزن زباله تولیدی در هر واحد و تعداد کارکنان صنایع با استفاده از فرمول به صورت Y = 547.4 +0.58Xبه دست آمد. با استفاده از نتایج این معادله و استفاده از فرمول V=1/56+0/0078Y حجم مواد زائد تولیدی مشخص شد. وزن کل مواد زائد تولیدی ۶۴۲۴/۸۹۱ کیلوگرم و حجم آنها برابر با ۵۱۹/۷۷ مترمکعب در روز محاسبه شد. صنایع در ۹ دسته طبقه بندی شدند و نقش هر کدام در تولید مواد زائد مورد بررسی قرار گرفت. ۱۶ % صنایع غذایی، ۷٪ صنایع پلاستیک و لاستیک، ۱۳ ٪ صنایع شیمیایی، ۱۰ ٪ صنایع فلزی، ۱۱ ٪ کانی غیر فلزی، ۴٪ صنایع چوب سلولزی، ۳٪ صنایع کاغذ، ۷٪ صنایع منسوجات و ۲۴ ٪ صنایع ماشین سازی و تجهیزات . بر طبق اطلاعات به دست آمده صنایع مورد مطالعه ۳۱/۸۳% زوائد، متفرقه ۶/۶۵% زوائد حیوانی، ۲/۸۷% موادشیمیایی، ۲۰/۷۸% فلزات عنصری، ۲/۸۲% اسید غیرآلی، ۲/۹۱% مواد قلیایی، ۵/۵% مواد غیرآلی شامل لجن ها، ۳/۵ % ترکیبات آلی، ۱۷/۵۲% مواد پلیمری، ۲/۱% مواد زائد حاصل از روغنکاریها و قیرها، ۰/۹۲، ترکیبات غیرالی، ۲/۱% ترکیبات فلزات سمی و ۱/۵% مواد فیلتر شده و لجن حاصل از فاضلاب تولید می کنند. ۷۶/۷۸% جامد، ۹/۱%نیمه جامد و ۱۴/۱۲% مایعهستند.با توجه به نتایج فوق جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست، برقراری یک سیستم مدیریت مناسب جهت ساماندهی مواد زائد صنعتی امری ضروری به نظر می رسد. با توجه به اطلاعات موجود اولین قدم برای استقرار یک سیستم مدیریتی ایجاد یک شبکه بانک اطلاعاتی پسماندهای خطرناک در سیستم مدیریت واحدهای صنعتی می باشد تا اطلاعات هر یک از پسماندهای تولیدی واحدهای تولیدی ثبت شوند و در اختیار کلیه واحدها قرار داده شود. با
ایجاد این سیستم امکان فروش مواد زائد متفرقه که قسمت اعظم مواد زائد را تشکیل می دهند و همچنین فروش مواد زائد حیوانی به کارخانه کمپوست کهدر حال راه اندازی در استان بزد می باشد فراهم می شود. در نهایت برای مدیریت موادزائدی که بایستی درنهایت دفن شوند انتخاب محلی برای دفع آنها با توجه به اصول صحیح مکان یابی می تواند در مدیریت آنها موثر بوده و از پراکنش آنها در محیط توسط صاحبان آنها جلوگیری می شود .