سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شکوه دهکردی – کارشناس دفتر بررسی های زیست محیطی سازمان آب و برق خوزستان
نازنین جامعی – رئیس گروه دفتر بررسی های زیست محیطی سازمان آب و برق خوزستان
نرگس قاضی زاده – رئیس گروه دفتر بررسی های زیست محیطی سازمان آب و برق خوزستان
بهارک شهنی زاده – کارشناس دفتر بررسی های زیست محیطی سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

پسماند به مواد جامد و مایعی گفته می شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل فعالیت انسان بوده و زائد تلقی می شود . به طورکلی پسماندها به ۵ گروه تقسیم می شوند که عبارتند از : پسماندهای شهری، بیمارسـتانی، ویـژه، کشاورزی وصنعتی . ازدیاد پسماندها ناشی از مصارف روزانه ب شری و مـدیریت انهـا از معـضلات اساسـی جوامـع می باشد . امروزه در جای جای مناطق شهری،روستایی و اطراف سکونتگاهها انباشت زباله ها و پسماندهای ناشی از مصارف گوناگون این مناطق به چشم می خورد . حتی در سواحل رودخانه هایی که از میان شهرها می گذرنـد یـا در
حاشیه و د ر میان تالابها نیز، شاهد انباشت مواد زائد ناشی از استفاده های انسانی هستیم . در ایـن تحقیـق ضـمن اشاره به وضعیت کنونی منابع آبهای داخلی، سعی بر بررسی راهکارهای مدیریتی جهت حفاظت کیفی منابع آبـی از طریق کنترل پسماندها در حریم های این منابع گردیده است .