سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

قاسمعلی عمرانی – عضو هیئت علمی دانشده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی
مسعود منوری – استادیار ، دانشکده محیط زیست و انرژی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آز
رامین نبی زاده – استادیار ، دانشکده محیط زیست و انرژی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آز
فریبا ملک احمدی – رئیس اداره مبارزه با ناقلین ، عوامل بیولوژیک و مواد زائدجامد ، مرکز سل

چکیده:

انسان و بسیاری از موجودات کره زمین به شیوه های مختلف با ایجاد پسماند های آلوده پسماند ساز هستند که تعادل و منترل این تعامل ، تضمین سلامت و بقای محیط زیست بشمار می رود . یکی از مهمترین آلاینده ها، باقیمانده های مواد زائد و پسماندهای بیمارستانی هستند که از نظر مدیریتی نیز دارای اهمیت بسیر زیادی می باشند . چنانچه مدیریت پسماندهای بیمارستانی بدرستی صورت نگیرد ، علاوه بر تاثیرات سو بهداشتی ، بر فعالیتهای اصلی بیمارستان تاثیر گذار خواهد بود و برای محیط زیست نیز اثرات سو در بر خواهد داشت. باتوجه به این مهم ، مطالعه و بررسی روند مدیریت پسماندهای بیمارستانی در شهرستان رشت مورد نظر و ارزشیابی قرار گرفت . بااین اهداف که از طریق محورهای مختلفی که بر آیند آنها روند مدیریت راشناسایی و شکل می دهد ، در نهایت امکان قضاوت و ارزیابی این فعالیت میسر می شود ، همچنین شناسایی و اندازه گیری میزان تاثیر عوامل مختلفی که می تواند در عملکرد مدیریت پسماندهای بیمارستانی واقع شوند ، نیز مورد نظر قرار گرفته است. برای تحقق اهداف این تحقیق ، اطلاعات لازم از طریق تکمیل پرسشنامه طراحی شده جمع آوری گردید و بااستفاده از تلخیص و امتیاز دهی پاسخها ، تعداد ۵ متغیر استخراج و اندازه و میزان آنها مشخص و سرانجام بر اساس آزمونهای آماری به تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق پرداخته شده است. نتایج تجزیه و تحلیل های انجام شده ، نشان داده است که تفکیک پسماند در این شهرستان دارای میانگین ۶۰% ، جمع آوری پسماند ۴۸% ، حمل پسماند در داخل بیمارستان ۱۱% ، ذخیره سازی و نگهداری موقت ۵۰% و د رنهایت دفع پسماند دارای متوسط ۱۶% می باشد که با توجه بو رویکرد مدیریتی این تحقیق ، برآیند این ۵ متغییر که همان مدیریت پسماندهای بیمارستانی است، ۳۶% می باشد که با توجه به استاندارد پسماندهای بیمارستانی در ایران در حدی پایین تر از حد متوسط ( که بر اساس خبرگان امر ۵۰% تعربف شده است ) قرار گرفته است . علت پایین بودن سطح استاندارد را می توان در نارسایی و کمبود عواملی مانند حمل و دفع پسماند دانست که این دو خود تابع عواملی از قبیل عدم کاربرد تجهیزات مناسب ( پسماند سوز ) ، ضعف استانداردها و کمبود نیروی انسانی دانشی و کارآمد هستند با توجه به نتایج حاصله از تحقیق و به منظور بهبود روند ندیریت پسماند های بیمارستانی در شهرستان رشت و سایر مناطق با شرایط مشابه ، پیشنهادات ذیل مطرح گردیده است . همچنین بدلیل نقاط ضعف مشاهده شده در عملکرد ها یدفع و حمل پسماندها یبیمارستانی ، بایستس علل ضعف در این محورها بیشتر بررسی شده تا مشخص گردد که چه عوامل دیگری علاوه بر عدم وجود تجهیزات وامکانات و یا فقدان هماهنگی ها با سایر نهادها باعث ایجاد عملکرد ضعف می گردند . در نهایت نیز ذکر این نکته لازم است که در استانداردهای مرتبط با پسماندهای بیمارستانی و وزارت بهداشت – درمان وآموزش پزشکی د رمحورهای حمل و دفع ، تجدید نظر شده و مکانیسم های اجرایی و پاسخگویی مناسبی اعلام شود.